Statistik

Statistik handlar om att samla in data och information, och sedan analysera och utvärdera den. Man gör detta för att kunna förstå det man studerar och även kunna förutsäga framtida händelser, till exempel hur ett politiskt val kommer att gå.

Det är vanligt att statistiska undersökningar av olika slag genomförs bland till exempel olika grupper av människorna i ett samhälle. Den grupp människor som man vill veta något om i undersökningen kallas för en population. Vid en folkomröstning frågar man hela (den röstberättigade) populationen vad den tycker i en viss fråga.

Men det kräver ofta för stora resurser och tar för lång tid att fråga alla personer i en population, så därför brukar man bara fråga en representativ del av populationen vad den tycker i en fråga och sedan låta dessa personers svar representera hur det troligen ser ut i populationen som helhet. Detta kallas för en stickprovsundersökning och är det som oftast används i tidningar och på TV när man vill redovisa hur befolkningen tycker i olika frågor.

Det är mycket viktigt att urvalet, det vill säga den metod som man använder för att välja ut de personer som ska svara på frågorna, sker på rätt sätt. Urvalet ska ske så att den del av populationen som man frågar tillräckligt väl representerar hela populationen och att alla olika grupper finns representerade i samma proportioner som i den hela populationen. Uppfyller inte urvalet dessa kriterier är gruppen man frågar inte representativ - då är det ett skevt urval, ett urvalsfel.

Ett exempel på ett felaktigt urval är om det bara är män som svarar på frågan i en undersökning där man försöker ta reda på åsikter bland såväl män som kvinnor - då kommer ju inte kvinnors åsikter att speglas i resultatet av undersökningen.

Vid statistiska undersökningar är det också viktigt att fråga tillräckligt många personer, så att man får en felmarginal som är acceptabel. Frågar man alltför få finns det en alltför stor risk för att den grupp personer man har frågat inte är representativa för hela populationen. Det här fungerar på samma sätt som när vi singlade slant i avsnittet om sannolikhet - singlar vi slant en gång så kan det bli krona eller klave, men om vi singlar slant väldigt många gånger, så kan vi förvänta oss att vi får ungefär lika många gånger krona som klave. På samma sätt fungerar det i opinionsundersökningar - ju fler personer i ett representativt urval som vi frågar, desto bättre bild av populationens åsikter kan vi förvänta oss att uppnå (bäst vore givetvis att fråga hela populationen, men det finns det oftast inte resurser till).

Skulle en del av de tillfrågade falla bort genom att de till exempel inte vill vara med och svara på frågorna, så kallas det för svarsbortfall. Bortfall är så gott som alltid ett problem vid statistiska undersökningar, eftersom det kan göra att gruppen man tittat på inte längre är representativ för populationen i stort.  Därför är det viktigt att man har koll på bortfallet när man analyserar resultatet, eftersom ju mer bortfall undersökningen har, desto mer osäker är studien.

Videolektioner

Här går vi igenom några viktiga ord inom statistik.

Här går vi igenom de tre viktiga statistiska begreppen population, totalundersökning och stickprovsundersökning.

Här går vi igenom de tre stastiska felkällorna bortfall, mätfel och urvalsfel.

Har du en fråga du vill ställa om Statistik? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk