Räta linjens ekvation

Räta linjens ekvation beskriver ett linjärt samband mellan två variabler, \(y\) och \(x\). Linjen ritas som rak linje i ett koordinatsystem.

Räta linjens ekvation skrivs

$$y=kx+m$$

Där \(k\) och \(m\) är konstanter som avgör sambandet mellan variablerna \(x\) och \(y\). Konstanten \(k\) anger linjens lutning och \(m\) anger vid vilket värde som linjen skär y-axeln, då \(x=0\).

Exempel 1

Antag att konstanterna \(m=5\) och \(k=1\). Denna räta linjes ekvation är:

$$y=1\cdot x+5=x+5$$

Exempel 2

Den räta linjen \(y=2x+3\) har följande graf:

Linjen skär y-axeln vid \(y=3\), som vi kan läsa av via m-värdet, då \(x=0\).

Lutningen \(k\) hittas genom att studera hur stegen i x-led förhåller sig till stegen i y-led. För varje steg i x-led tas två steg i y-led för varje punkt längs linjen.

k-värdet \(2\) innebär en ökning av x-värdet med \(1\) och en ökning av y-värdet med \(2\). För varje steg \((+1)\) i x-led tas \(k\) steg i y-led.

Den räta linjen \(y=-2x+4\) har följande graf:

k-värdet \(-2\) innebär en ökning av x-värdet \((A-B)\) och en minskning av y-värdet \((B-C)\) med \(2\).

Konstanterna \(k\) och \(m\)

Konstanten \(k\) kallas riktningskoefficient och betecknar lutningen på linjen. Ett positivt k-värde ger en linje som lutar snett uppåt åt höger i koordinatsystemet, alltså att y-värdet blir större ju större värdet blir på den oberoende variabeln \(x\).

I figuren ovan ser vi i svart den konstanta linjen \(y=1\), i grönt \(y=x\), och i rött \(y=3x\).

Ett negativt k-värde ger en linje som lutar snett neråt åt höger, och att y-värdet blir mindre ju större värdet blir på den oberoende variabeln.

I figuren ovan ser vi den konstanta linjen \(y=1\) i svart, den minskande \(y=-x\) i grönt, och minskande \(y=-3x\) i rött.

När \(k=0\) så har linjen en horisontell lutning som är parallell med x-axeln. Notera att om \(k=0\) så kommer inte y-värdet att vara beroende av värdet på den oberoende variabeln – y-värdet kommer då att vara detsamma, konstant, oavsett av den oberoende variabelns värde. När k-värdet är \(0\), är \(y=0x+m\). Vilket är samma sak som \(y=m\).

Konstanttermen \(m\) bestämmer var linjen skär y-axeln. m-värdet motsvarar y-värdet i den punkten där \(x=0\), alltså där linjen skär y-axeln.

När m-värdet är positivt skär linjen y-axeln ovanför origo och när det är negativt skär linjen y-axeln under origo. När \(m=0\) går genom origo, dvs. punkten \((0,\,0)\).

Exempel 3

Ritar vi linjen \(y=x+5\) i exempel 1 skär y-axeln i punkten \((0,\,5)\), dvs. den punkt där \(x=0\) och \(y=5\).

Räkna ut lutning på en rät linje

Givet två punkter på linjen \((x_1, y_1)\) och \((x_2, y_2)\) så kan vi med följande formel räkna fram lutningen:

$$k=\frac{\text{Förändring i}\;y\text{-led}}{\text{Förändring i}\;x\text{-led}}=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$$

Exempel 4

Antag den räta linjen \(y=x+5\) med följande värdetabell.

\(x\) \(y\)
0 5
1 6
2 7
3 8
4 9

Välj två godtyckliga punkter från tabellen, t.ex. \((0,\,5)\) och \((3,\,8)\). Vi sätter

$$(x_1, y_1)=(0, 5)\;\text{och}\;(x_2, y_2)=(3, 8)$$

Sätt in punkterna i formeln för att beräkna k-värdet:

$$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{8-5}{3-0}=\frac{3}{3}=1$$

Vi vet att detta stämmer, då funktionen har formen \(f(x)=x+5\), dvs. har \(k=1\).

Räkna ut var linjer skär \(y\)-axeln

Härnäst ska vi visa två metoder för att ta reda på \(m\)-värdet. Den ena metoden kallas för \(k\)-form och den andra kallas för enpunktsform.

Räkna ut linjens ekvation – 2 punkter givna

När vi har två punkter för en rät linje kan vi bestämma denna räta linjes ekvation \(y=kx+m\), genom att räkna ut \(k\)-värdet och \(m\)-värdet.

Exempel

Vi använder samma exempel som för \(k\)-värdet. Vi har räknat ut \(k\)-värdet till \(1\), med punkterna \((0,\,5)\) och \((3,\,8)\). Vi sätter in \(k\)-värdet i räta linjens ekvation för att lösa ut \(m\):

$$y=kx+m=1\cdot x+m=x+m$$

$$m=y-x$$

Vi vet två punkter på linjen, vi väljer någon av dem och sätter in i ekvationen. Vi får nu en ekvation med endast en variabel, vilket vi kan lösa. Exempelvis punkten \((3,\,8)\):

$$m=8-3=5$$

Konstanterna är nu beräknade till \(k=1\) och \(m=5\). Vår räta linjens ekvation är:

$$y=kx+m=1\cdot x+5=x+5$$

Linjens ekvation är \(y=x+5\)

Exempel

I följande geogebra - graf kan man studera lutningen (\(k\)-värde) och skärning med \(y\)-axeln (\(m\)-värde) genom att dra i glidarna och flytta punkterna (\(\color{Blue}{\text{A}}\) och \(\color{Blue}{\text{B}}\)) som beräknar \(k\).

Linjens ekvation i enpunktsform

När vi känner till \(k\)-värdet och en punkt för en rät linje kan vi bestämma denna räta linjes ekvation med hjälp av enpunktsformen:

$$y-y_1=k(x-x_1)$$

Exempel

Med samma exempellinje som tidigare har vi \(k=1\) och punkten \((x_1,y_1)=(3, 8)\). För alla punkter längs den räta linjen gäller sambandet

$$k=\frac{y-y_1}{x-x_1}\Rightarrow 1=\frac{y-8}{x-3}$$

Multiplicera upp nämnaren. Det ger räta linjens ekvation i enpunktsform.

$$1\cdot(x-3)=y-8$$

Räta linjens ekvation i \(k\)-form fås genom att lösa ut \(y\)

$$y=x-3+8=x+5$$

Proportionalitet

Om ekvationen \(y=kx+m\) saknar \(m\)-värde, dvs. \(m=0\), skrivs den räta linjen

$$y=kx$$

Detta specialfall kallas proportionalitet. Det betyder att de två variablernas förhållande är konstant. Man säger att \(y\) motsvarar en konstant multipel av \(x\). Om linjen är proportionell så är \(k=\frac{y}{x}\). (\(k\) kan vara positiv eller negativ)

T.ex. om man köper en vara som kostar \(a\) kr/kg beräknas kostnaden med \(y=ax\). \(x\)-axeln representerar antal kg av varan och kostnaden på \(y\)-axeln.

Räta linjens ekvation i allmän form

Den allmänna formen är \(ax+by+c=0\) där både \(a\) och \(b\) är skilda från \(0\). Om man dividerar båda sidor med \(b\) och flyttar \(ax\) till vänstersidan erhålles \(y=(-ax)/b-c/b\) det medför att
$$k=-\frac{a}{b}\, \text{och}\;m=-\frac{c}{b}$$

Har du en fråga du vill ställa om Räta linjens ekvation? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Här går vi igenom hur vi kan med hjälp av \(k\)-formen bestämma den räta linjens ekvations.

Här går vi igenom hur vi kan med hjälp av enpunktsformen bestämma den räta linjens ekvation.

Hjälpmedel

Här används grafräknaren Casio FX-CG20.
Se samma uppgift med grafräknaren Casio FX-9750GII.

Grafräknare av andra fabrikat har ungefär motsvarande funktionalitet.

  • Linjär funktion: Är en funktion som har formen \(y=kx+m\), där där \(y=f(x)\).
  • Riktningskoefficient: Det är värdet som bestämmer räta linjens lutning.
  • Variabel: Är en okänd värde som beskriver olika saker, t.ex. antal elever, tempraturer, kön, ålder osv.
  • Origo: Är punkten med koordinat \((0,\,0)\), där axlarna möts och värdet är \(0\) på både \(x\) och \(y\).
  • Proportionalitet: När sambandet mellan två variabler är konstant.