Koordinatsystem

I högstadiet har vi tidigare stött på koordinatsystem och lärt oss hur de kan användas för att beskriva och visa punkter som har såväl x- som y-värden. I det här avsnittet ska vi repetera dessa grunder, för att senare gå in på hur användning av koordinatsystem kan hjälpa oss i olika sammanhang.

Ett koordinatsystem består av en horisontell tallinje kallas x-axel, och en vertikal tallinje kallas y-axeln, dessa kallas koordinataxlar.

x-axeln och y-axeln skär varandra i sina respektive 0-punkter, det vill säga där deras värden är lika med noll: \(x=0\) och \(y=0\). Denna punkt kallas origo.

En punkt någonstans i koordinatsystemet läser man av värdet på respektive axel. Detta gör man genom att dra vinkelräta linjer från axlarna till punkten.

I koordinatsystemet ovan har en punkt placerats ut, så att den har x-koordinaten 2, och y-koordinaten 3. Man skriver koordinaterna inom en parentes \((x, y)\), där x-värdet alltid står först och y-värdet efter. Om koordinatens punkter har decimaler skrivs detta på formen \((1,2; 3,4)\). Man brukar skilja värdena inom parentesen åt med ett komma eller ett semikolon. Punkten som är inritad i koordinatsystemet ovan utläser man som \((2, 3)\). Origo, som vi nämnde tidigare och som har värdena \(x=0\) och \(y=0\), och har då koordinaterna \((0, 0)\).

Ett koordinatsystem delar man i fyra delområden, kallade kvadranter, enligt figuren här nedanför:

Skillnaden mellan kvadranterna är följande:

I den första kvadranten är både x- och y-värdena positiva, i den andra är x-värdet negativt men y-värdet positivt, i den tredje är båda värdena negativa, och i den fjärde kvadranten är x-värdet positivt och y-värdet negativt.

Om man har ett matematiskt problem där det anges att man ska hitta en lösning som ligger i till exempel första kvadranten, då betyder det att bara lösningar som innebär positiva x- och y-värden är tillåtna.

Har du en fråga du vill ställa om Koordinatsystem? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Här går vi igenom koordinatsystem, hur det fungerar och hur vi använder det.

Här går vi igenom hur ett koordinatsystem fungerar.

 • Koordinataxel: De tallinjer som utgör basen i ett koordinatsystem. x-axeln är den horisontella, och y-axeln den vertikala koordinataxeln.
 • Kvadrant : De fyra områden som bildas av skärningen mellan x- och y-axel kallas kvadranter.
  • Första kvadranten är ovanför x-axeln och till höger om y-axeln. Punkter i denna kvadrant har både positiva x- och y-värden.
  • Andra kvadranten är ovanför x-axeln och till vänster om y-axeln. Här är x-värdet negativt och y-värdet positivt.
  • Tredje kvadranten, nedanför x-axeln och till vänster om y-axeln. Här är båda värdena negativa.
  • Fjärde kvadranten, nedanför x-axeln och till höger om y-axeln. Positiva x-värden och negativa y-värden.
 • Origo: Är punkten med koordinat \((0, 0)\), där axlarna möts och värdet är \(0\) på både \(x\) och \(y\).
 • Tallinje: En tallinje är en rak linje som visualiserar olika tal och dess förhållande till varandra. Nedan visas ett exempel på en tallinje över heltal, notera att alla avstånd mellan talen är lika stora.