Algebra

I det här kapitlet undersöker vi hur vi med hjälp av variabler kan teckna matematiska uttryck, som vi sedan kan låta ingå i formler och ekvationer. Vi studerar också hur vi kan använda oss av ekvationslösning för att ta reda på vilka värden som variabler har.

Ett algebraiskt uttryck kan innehålla konstanter (tal), koefficienter (tal), potenser och exponenter samt olika variabler tex \(x\), \(y\) och \(z\), som har en matematisk relation till varandra. Med ett algebraiskt uttryck kan vi beskriva en händelse, tex ett fordon som accelererar under viss tid eller volymen av en geometrisk figur. Dessa går att matematiskt beräkna om vi känner de aktuella ingående variablerna. Med kända variabler kan vi alltså bestämma värdet av uttrycket.

Ett algebraiskt uttryck kan ofta förenklas, vilket innebär att med hjälp av räkneregler ersätta uttrycket med ett enklare uttryck.

Svårighetsgrad