Uppgift 24

Figuren visar triangeln ABC där en punkt D är markerad på sidan AC.

Några mått och vinklar finns givna i figuren.

Bestäm längden av sträckan BD genom att använda någon eller några av triangelsatserna (sinussatsen, cosinussatsen och areasatsen).

Lösningsförslag

Vi hittar den tredje vinkeln \(B=180^{\circ}-106^{\circ}-39^{\circ}=35^{\circ}\). Nu kan vi använda sinussatsen för att hitta längden på \(BC\)

$$\frac{BC}{\sin(106^{\circ})}= \frac{5+2,7}{\sin(35^{\circ})}$$

$$BC=12,9$$

Nu använder vi cosinussatsen för att hitta \(BD\), med \(a=2,7\), \(b=12,9\) och vinkeln \(39^{\circ}\)

$$(BD)^2=2,7^2+12,9^2-2\cdot2,7\cdot12,9\cdot \cos(39^{\circ})$$

$$(BD)^2=7,29+166,41-51,1359$$

$$(BD)^2=119,564...$$

$$BD=\sqrt{119,6}$$

$$BD\approx 11$$

Svar: \(BD = 11\) cm

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3c, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 24? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se