Logik och geometri

I kapitlet om logik och geometri studerar vi främst ett antal satser som gäller för trianglar och vinklar i trianglar. Vi går även igenom avståndsformeln, som är en tillämpning av Pythagoras sats, vad en parabel är, och vad begreppen likformighet och kongruens betyder. Sedan introducerar vi matematisk logik och grunderna för bevisteknik.