Uppgift 35 - 37

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Fysiskt slitsamt arbete 1986/87

Uppg 35-37 - PP3 - DTK

Ett antal yrkesgrupper placerade efter könsfördelningen inom yrkesgruppen och efter hur stor andel inom yrkesgruppen som ansåg sitt arbete vara fysiskt slitsamt.Värdena för en yrkesgrupp avläses från cirkelns mitt. Cirkelns area är proportionell mot antalet arbetande inom yrkesgruppen 1986/87.


Uppgift 35

För hur stor andel av yrkesgrupperna gällde att de till minst 60 procent bestod av kvinnor samt att mer än 40 procent upplevde sitt arbete som slitsamt?

A. 35 procent
B. 40 procent
C. 45 procent
D. 50 procent

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna i diagrammet med blåa streck. Strecken ringar in den sektion som uppfyller kraven i uppgiften.

I den blåa ringen har vi yrkesgrupperna där minst 60 procent består av kvinnor och mer än 40 procent upplever sitt yrke som slitsamt. Yrkesgrupperna inom den blåa rutan kan räknas till åtta yrken. Totalt i hela diagrammet kan vi också räkna att det finns 23 yrkesgrupper.

För att få fram andelen yrkesgrupper inom den blåa rutan så ska vi beräkna:

$$\frac{8}{23}\approx \frac{8}{24}=\frac{1}{3}\approx 33 \%$$

Eftersom vi avrundade täljaren uppåt i början av uträkningen vet vi att vårt egentliga svar är något större än 33%, kikar på svarsalternativen ser vi att 35% stämmer bra överens med vår utträkning, vilket även ger det rätta svaret A.

Svar: A


Uppgift 36

Vilket svarsförslag anger två yrkesgrupper som bestod av lika många arbetande?

A. Administratörer, företagsledare respektive bank/ekonomitjänstemän
B. Byggarbetare respektive förrådsarbetare
C. Handlare, inköpare respektive lärare
D. Köksbiträden respektive städare

Lösningsförslag

För att lösa uppgiften ska vi leta upp yrkesgrupperna i alternativen och jämföra deras storlek. Är yrkesgrupperna lika stora - då har vi hittat rätt svar.

Vi tar alternativen i turordning:

A: Vi ser att yrkesgruppen administratörer, företagsledare har en mindre cirkel än bank/ekonomitjänstemän. Alltså är detta alternativ fel.
B: Vi ser att yrkesgruppen förrådsarbetare har en mindre cirkel än byggarbetare. Alltså är detta alternativ fel.
C: Vi ser att yrkesgruppen lärare har en lika stor cirkel som handlar, inköpare. Alltså är alternativ C rätt.

Nu har vi hittat rätt alternativ. Vi bör lita på vår bedömning och inte gå vidare för att undersöka alternativ D, eftersom det snor tid från högskoleprovet. Däremot kan vi här undersöka alternativ D, då vi övar.

D: Vi ser att yrkesgruppen köksbiträde har en mindre cirkel än städare. Alltås är detta alternativ fel som vi redan har kommit fram till.

Svar: C


Uppgift 37

Identifiera de två yrkesgrupper som hade den jämnaste könsfördelningen. Hur stor var skillnaden mellan dessa två yrkesgrupper vad gäller andelen som ansåg arbetet vara fysiskt slitsamt?

A. 20 procentenheter
B. 40 procentenheter
C. 55 procentenheter
D. 75 procentenheter

Lösningsförslag

Vi börjar med att hitta de två yrkesgrupper som hade den jämnaste könsfördelningen. Vi utgår från 50/50-linjen som beskriver en lika könsfördelning. Från diagrammet kan vi avläsa att det finns två yrkesgrupper som ligger på denna linje, personliga tjänster och samhällsvetare, humanister. Nu kollar vi hur stor andel som ansåg att arbetet var fysiskt slitsamt:

  • Personliga tjänster - ca 75% ansåg att arbetet var fysiskt slitsamt.
  • Samhällsvetare, humanister - ca 20% ansåg att arbetet var fysiskt slitsamt.

Detta ger att skillnaden i procentenheter är:

$$75\%-20\%=55\%$$

Rätt svarsalternativ är alltså C.

Svar: C


Uppgifterna är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 35 - 37? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se