Matematisk problemlösning

1.  Vad är \( \frac{2}{3} + \frac{4}{7} - \frac{5}{21}\)?

 1. \( -\frac{1}{11} \)
 2. \( \frac{1}{7} \)
 3. \( 1 \)
 4. \( 3 \)

\( \frac{2}{3} + \frac{4}{7} - \frac{5}{21} =\frac{7 \cdot 2}{7 \cdot 3} + \frac{3 \cdot 4}{3 \cdot 7} - \frac{5}{21} = \frac{14}{21} + \frac{12}{21} - \frac{5}{21} = \frac{14 +12 - 5}{21} = \frac{21}{21} = 1 \)
Svar: C


 2. Hur stor är den största vinkeln i en triangel där förhållandet mellan vinklarna är 1:2:6? 

 1. \(60^\circ\)
 2. \(90^\circ\)
 3. \(120^\circ\)
 4. \(135^\circ\)

För att hitta storleken på den största vinkeln i triangeln där förhållandet mellan vinklarna är 1:2:6 måste du först ange ett värde för den minsta vinkeln. Låt oss kalla den minsta vinkeln för x grader. Enligt förhållandet är den andra vinkeln 2x grader, och den största vinkeln är 6x grader.

För att bestämma x kan du använda det faktum att summan av vinklarna i en triangel är 180 grader. Så:
x + 2x + 6x = 180
Nu kan du lösa ekvationen för x:
\(9x = 180 \)
\( x = \frac{180}{9} \)
\(x = 20 \)

Nu har du värdet på x, vilket är 20 grader. Den minsta vinkeln är 20 grader, den andra vinkeln är 2x, alltså \(2 \cdot 20 = 40^\circ \), och den största vinkeln är 6x, alltså \(6 \cdot 20^\circ = 120^\circ \).
Så den största vinkeln i triangeln är \(120^\circ\) .

Svar: C


 3. \(x^3 + bx - 4 = 0\)
Om \(x = -2\), vad är då \(b\)?

 1. \(-6 \)
 2. \(-2 \)
 3. \(0 \)
 4. \(2 \) 

\(x^3+bx-4 = 0 \)
\( (-2)^3+b(-2)-4 = 0 \)
\(-8-2b-4 = 0\)
\(-2b=12 \Rightarrow b = -6\)


4. \(f (x) = \frac{3x}{4} - \frac{1}{2}\)
För vilket värde på \(x\) gäller att \(f(x) = 0\)? 

 1. \( \frac{3}{8} \)
 2. \( \frac{2}{3} \)
 3. \( \frac{3}{2} \)
 4. \( \frac{8}{3} \)

\( f(x) = \frac{3x}{4} - \frac{1}{2} = 0 \)
\( \frac{3x}{4} = \frac{1}{2}\)
\( x = \frac{ 4\cdot 1}{3\cdot 2} = \frac{2}{3}\)
Svar: B5. \( x + \frac{3}{5} = \frac{5}{8} \)

 1. \( \frac{2}{3} \)
 2. \( \frac{3}{8} \)
 3. \( \frac{2}{13}\)
 4. \( \frac{1}{40}\)

\( x + \frac{3}{5} = \frac{5}{8} \)
\( x =\frac{5}{8} - \frac{3}{5} =\frac{25}{40} - \frac{24}{40}=\frac{1}{40} \)

Svar: D.


6. Medelvärdet av x och y är lika med 16. Medelvärdet av 20 och z är lika med 30. Vad är x + y + z?

 1. 42
 2. 56
 3. 62 
 4. 72

\begin{align*}
\frac{x+y}{2} &= 16 \\
x+y &= 32 \\
\frac{20+z}{2} &= 30 \\
z &= 30 \cdot 2 - 20 = 40 \\
x+y+z &= 32 + 40 = 72 \\
\text{Svar: } D
\end{align*}


7. Vilket svarsalternativ motsvarar uttrycket \( -5x(7 - 3y) \)?

 1. \( -35x - 3y \)
 2. \( -(35x - 15)y \)
 3. \( (15y - 35)x \)
 4. \( 15x(y + 7) \) 

\begin{align*}
-5x(7 - 3y) &= -35x + 15xy \\
&= x(15y - 35) \\
\text{Svar: } C
\end{align*}


8. Ekvationen för en rät linje kan skrivas \(y = kx + m\). För vilken av nedanstående linjer är produkten \( k \cdot m \)

\begin{align*}
A: & \quad y = x \quad \Rightarrow \quad k \cdot m = 0 \\
B: & \quad y = 2 \quad \Rightarrow \quad k \cdot m = 0 \\
C: & \quad y = -x - 2 \quad \Rightarrow \quad k \cdot m = (-1) \cdot (-2) = 2 \\
D: & \quad y = 2 - x \quad \Rightarrow \quad k \cdot m = (-1) \cdot 2 = -2 \\
\text{Svar: } C
\end{align*}


9. 10 % av x är lika med 8 % av y. Om x är lika med 20, vad är då y?

 1.  16
 2.  18
 3.  22
 4.  25

\begin{align*}
x &= 20 \\
10\% \cdot x &= 8\% \cdot y \\
y &= \frac{10}{8} \cdot x = \frac{10}{8} \cdot 20 = 25 \\
\text{Svar: } D
\end{align*}


10. En rektangel har lika stor area som en kvadrat. Kvadratens sidlängd är s. Rektangelns korta sida är 0,7s. Vilket svarsalternativ anger ett uttryck som är lika med rektangelns långa sida?

 1. \( s + 0,3\) 
 2. \( s + 0,7s\) 
 3. \( \frac{s}{0,7} \)
 4.  \(1,3 s \)

\begin{align*}
& Ar = Ak \\
& Ak = s \cdot s \\
& Ar = sl \cdot sk \\
& sk = 0,7s \\
& sl \times 0,7s = s \cdot s \\
& sl = \frac{s \cdot s}{0,7s} \\
& sl = \frac{s}{0,7} \\
\text{Svar: } C
\end{align*}


11. p är ett primtal sådant att 4 < p < 10. m är ett positivt heltal sådant att m < p. Vilket svarsalternativ är med säkerhet korrekt?

 1.  \(\frac{p}{m} \) är ett heltal
 2. \(\frac{36m}{p} \) är ett heltal
 3. \(\frac{m}{p} \) är ett heltal
 4. \(\frac{35m}{p} \) är ett heltal

\begin{align*}
\text{Möjliga primtal mellan 4 och 10 är 5 och 7.} \\
\text{Enda möjliga lösningen är D, ty } \frac{35}{p} \text{ är ett heltal} \\
\text{Och produkten av två heltal är ett heltal.} \\
\text{Svar: } D
\end{align*}


12. Annica, Bianca och Cecilia är systrar. Vid tidpunkten T var systrarnas genomsnittliga ålder 24 år. Tre år efter T var Biancas och Cecilias genomsnittliga ålder 25 år. Hur gammal var Annica tre år efter T?

 1.  25 år
 2.  27 år
 3.  29 år
 4.  31 år

\begin{align*}
&\text{Låt systrarnas ålder vid tidpunkten } T \text{ betecknas } A, B \text{ och } C \text{ respektive.} \\
\frac{A+B+C}{3} &= 24 \\
\text{Vid tidpunkten } T+3 & \quad \text{är } \frac{(B+3)+(C+3)}{2} = 25 \\
& \text{Dvs } B+C = 2 \times 25 - 6 \\
& B+C = 44 \\
\text{Insättes i 1:a uttrycket} & \quad \frac{A+B+C}{3} = \frac{A+44}{3} = 24 \\
& A = 3 \times 24 - 44 = 28 \\
\text{Annicas ålder vid } T+3 & \quad \text{är då } A+3 = 28+3 = 31 \\
\text{Svar: } D
\end{align*}


Har du en fråga du vill ställa om Provpass 2 - XYZ? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se