Uppgift 39 - 40

Provet finns att ladda ner i Provbanken.

Mobiltelefoni och Internetanvändning i Europa 2004

DTK VT12 C Uppg39

Fråga 39

Identifiera landet med flest mobilabonnemang per 100 invånare. Hur många Internetanvändare hade detta land?

  1. 35 per 100 invånare
  2. 45 per 100 invånare
  3. 65 per 100 invånare
  4. 85 per 100 invånare

Lösning

Vi ser i diagrammet att det är de mörkblåa staplarna som motsvarar mobilanvändandet.

Vi jämför storleken på de olika ländernas staplar och ser att Italien är det land som har den högsta stapeln.

Vi ville veta hur många internetanvändare de har vilket vi får från den vita stapeln och kan med längden på staplarna uppe i diagramförklaringen att höjden på Italiens internetstapel motsvarar ungefär 35 personer per 100 invånare vilket ger oss svaret alternativ A.


Fråga 40

Studera Internetanvändningen i de länder där hushållens konsumtion per invånare låg i intervallet 9 000–13 000 euro. Hur stor var skillnaden i antal Internetanvändare per 100 invånare mellan det land där detta antal var som störst och det land där det var som minst?

  1. 30
  2. 40
  3. 50
  4. 60

Lösning

Vi ser i diagramförklaringen att de länder som ligger inom intervallet 9000 - 13000 är ljust lila.

De länderna är Sverige, Finland, Danmark, Portugal, Spanien och Grekland.

Vi ville jämföra internetanvändandet så vi tittar därför på de vita staplarna. Vi ser att av dessa har Sverige den högsta internetanvändingen av länderna och Grekland har det lägsta.

Mäter vi höjden på de olika staplarna får vi Sveriges stapel till 17 mm och Greklands stapel till 4 mm.

Skillnaden mellan får vi då till

$$\\17-4=13\,mm\\$$

Genom att jämföra denna höjd med skalan i diagramförklaringen får vi att det alternativ som detta är närmast är 40 personer per invånare och detta ger oss svaret alternativ B.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 39 - 40? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se