Uppgift 35 - 38

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Löner inom Akademikerförbundet SSR 2008

Månadslöner 2008 bland privatanställda medlemmar i Akademikerförbundet SSR enligt en enkät genomförd av förbundet. Lönerna redovisas dels efter län, dels efter utbildningsinriktning och examensår. Antal svarande och lön i kronor.

Definitioner:

Undre kvartil: 25 procent av individerna i gruppen har lägre lön än det angivna värdet

Övre kvartil: 75 procent av individerna i gruppen har lägre lön än det angivna värdet


Uppgift 35

Studera skillnaden mellan den övre och den undre kvartilen bland dem med examensår 1980–1984. Inom vilken utbildningsinriktning återfanns den största skillnaden, i kronor räknat?

A. Ekonomer
B. Personalvetare
C. Samhällsvetare
D. Socionomer

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna från tabellen med rosa markeringar.

För att lösa uppgiften läser vi av den undre och den övre kvartilen för de givna yrkesgrupperna i svarsalternativen och det examensårs som är angivet. Sedan beräknar vi skillnaden med överlagsräkning för att snabbt få ut svaret:

  • Ekonomer: \(42000-31000=11000\)
  • Personalvetare: \(52550-33100\approx 52000-33000=19000\)
  • Samhällsvetare: \(49200-31400 \approx 49000-31000=18000\)
  • Socionomer: \(40000-28800\approx 40000-29000=11000\)

Vi ser att rätt svarsalternativ är B, personalvetare.

Svar: B


Uppgift 36

Vilken var medellönen per månad inom den utbildningsinriktning som omkring en fjärdedel av samtliga 2 370 svarande tillhörde?

A. 30 199 kr
B. 31 055 kr
C. 34 677 kr
D. 36 010 kr

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna från tabellen med blåa markeringar.

Vi behöver beräkna vilken utbildningsinriktning som omkring en fjärdedel av samtliga 2370 svarande tillhörde. Detta kan göras genom att ta kvoten av svarande från respektive utbildningsinriktning med de totalt antal svarande. Dock är det relativt tidskrävande, så för att spara tid beräknar vi vad 25% av 2370 är och ser vilken utbildningsinriktning som stämmer överens.

Vi börjar med att avrunda 2370 till 2400. En fjärdedel av 2400 är 600, och den utbildningsinriktning där antal svarande är nära 600 är personalvetare, som hade 550 antal svarande. Alltså är personalvetare rätt utbildningsinriktning och medellönen per månad är 36010 kr. Vi läser av svarsalternativen och rätt svarsalternativ är D.

Svar: D


Uppgift 37

I vilket av följande län hade mer än hälften högre lön än medellönen för länet?

A. Gotlands län
B. Örebro län
C. Dalarnas län
D.Västerbottens län

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna från tabellen med gröna markeringar.

När vi ska besvara denna fråga är det viktigt att vi förstår vad den betyder och vad de olika lägesmåtten betyder.

Medianen är det värde som hamnar precis i mitten av en uppsättning värden som sorterats i storleksordning. I vårt fall betyder det att medianen är den månadslön som är i mitten av alla månadslöner om vi hade ställt dem i storleksordning. Vidare betyder det att 50% av de svarande tjänade medianens värde eller mer och att 50% tjänade medianens värde eller mindre.

Om vi undersöker Gotlands län betyder det att 50% av de svarande tjänade 27000 kr (medianen) eller mer.

Det är alltså medianen vi ska undersöka med medellönen. Om medianen är högre än medellönen så har vi hittat det län där mer än hälften hade högre lön än medellönen för länet. Det enda län i svarsalternativen där detta sker är i Örebro län och rätt svarsalternativ är B.

Svar: B


Uppgift 38

Hur mycket högre var medellönen bland ekonomerna med examensår 1995–1999 än bland beteendevetarna med examen från samma period?

A. 15 procent högre
B. 25 procent högre
C. 35 procent högre
D. 45 procent högre

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna från tabellen med röda markeringar.

Vi kan läsa av att ekonomernas medellön var ungefär 41000 kr och att beteendevetarnas medellön var ungefär 33000 kr. För att beräkna hur mycket högra medellönen bland ekonomerna var i procent beräknar vi kvoten nedan. Notera att vi avrundar talen för att göra beräkningarna enklare så att vi sparar tid.

$$\frac{41000}{33000}=\frac{41}{33}\approx \frac{40}{32}=\frac{20}{16}=\frac{5}{4}=1,25$$

Ekonomernas lön var ungefär 1,25 gånger beteendevetarnas. Det innebär att deras lön var 25 procent högre och rätt svar är B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 35 - 38? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se