Matematisk problemlösning

1. Vilket svarsalternativ motsvarar uttrycket \(\frac{2(x+4)}{2}+8\)

A. \(x + 10\)

B. \(x + 12\)

C. \(x + 16\)

D. \(2x + 10\)

Vi börjar med att förkorta med 2 i första termen och får ut \(2(x+4)/2+8=x+4+8=x+12\)

Svar: B


2.parallella linjer l1 och l2
L1 och L2 är parallella linjer. Hur stor är vinkeln v?
A. 49°
B. 61°
C. 64°
D. 67°

Inför de skärande linjerna L3 och L4 (se figur)


Den mindre vinkeln mellan L1 och L4 är \(180^{\circ}-131^{\circ}=49^{\circ}\)
L1 och L2 parallella därför är vinkeln mella L2 och L4 \(=49^{\circ}\)
Den mindre vinkeln mellan L2 och L3 är \(180-113=67\)

Alltså \(v+49+67=180\)
$$v=64^{\circ}$$

Svar:C


3. \(3(x - 4) = 2(x + 2)\)

Vad är \(x\)?

 1.  -8
 2.  -2
 3.  6
 4.  16

Multiplicera in 3 och 2 i parenteserna
\(3x-12=2x+4\) flytta över \(2x\) till vänsterledet och \(12\) till högerledet vi får
$$ 3x-2x=4+12 $$
$$x=16$$
Svar: D


4. Medelvärdet av fyra på varandra följande heltal är 4,5. Vad är medianen?

 1. 4
 2. 4,5
 3.  5
 4.  5,5

Antag första siffran är a. De på varandra följande siffrorna är $$a+a+1+a+2+a+3=4a+6$$
Medelvärdet ger oss denna ekvation
$$\frac{ (4a+6)}{4}=4,5 $$
Vi löser ut a
$$ 4a+6=4\cdot 4,5 $$
$$4a=18-6$$
$$a=3$$

Talen är 3,4,5,6 det medför att medianen är\( \frac{(4+5)}{2}=4,5\)
Svar: B


5. Linjerna \(y = kx + 3\) och \(y = 2x - 1\) skär varandra när \(x = 1\). Vilket värde har \(k\)?

 1.  -2
 2.  -1
 3.  1
 4.  2

Sätt ekvationerna lika med varandra eftersom de skär i \((1,y)\), vi får ekvationen:
$$kx+3=2x-1$$
Vi sätter in x=1
$$k+3=2-1 $$
$$k=-2$$
Svar: A


6. En bil körde 1 000 meter på 50 sekunder. Vilken medelhastighet hade bilen?

 1. 70 km/h
 2. 72 km/h
 3. 74 km/h
 4. 76 km/h

Vi använder att 1000m=1km och 50 s motsvarar 50/3600 timmar (h)
Hastigheten blir då \(1\cdot \frac{3600}{50}=\frac{3600}{50} = \frac{360}{5}= 72 \) km/h

Svar: B


7. Vilket svarsalternativ är lika med \(\frac{1}{\frac{2}{5}-\frac{5}{6}}\)

 1.  \(\frac{-30}{13}\) 
 2.  \(\frac{-11}{3}\)
 3.  \(\frac{1}{3}\)
 4.  \(\frac{13}{10}\)

Lösningsförslag: Vi börjar med att hitta gemensam nämnare
$$\frac{1}{\frac{12-25}{30}}=\frac{1}{\frac{-13}{30}} $$
Nu vänder vi på bråket i nämnaren
$$\frac{-30}{13}$$
Svar: A


8.
sträckan BC

Hur lång är sträckan BC?

 1.  13 cm
 2.  14 cm
 3.  15 cm
 4.  16

Vi använder Pythagoras för att hitta sträckan DB
$$3^2+4^2=9+16=25$$
DB \(=\sqrt{25}=5\)
Nu använder vi Pythagoras igen för att hitta sidan BC
$$12^2+5^2=144+25=169$$
BC \(= \sqrt{169}=13\)
Svar: A


9. 

$$x-y=0$$
Vilket svarsalternativ är med säkerhet lika med \(xy\)?

 1.  0
 2.  1
 3.  \(x\)
 4.  \(y^2\)

Om \(x-y=0\) så är \(x= y\) alltså kan vi byta ut \(x\) mot \(y\), därför är \(xy = yy= y^2\)
Svar: D


10. \(n\) är ett heltal sådant att \(x^n\) < 0 då x är ett negativt tal.

Vilket svarsalternativ är med säkerhet korrekt?

 1. \(n\) är ett negativt tal.
 2. \(n\) är ett positivt tal.
 3. \(n\) är ett udda tal. 
 4. \(n\) är ett jämt tal. 

För att \(x^n\) ska vara ett negativt värde måste \(n\) vara udda, då jämna exponenter gör att de negativa talen tar ut varandra.
Svar: C


11. En myra förflyttar sig i ett koordinatsystem. Myran startar i origo. Den rör sig först 5 längdenheter i x-axelns positiva riktning och därefter 6 längdenheter i y-axelns positiva riktning. Slutligen rör sig myran 3 längdenheter i x-axelns positiva riktning.

Hur långt från origo ligger myrans slutpunkt?

en myra i ett koordinatsystem

 1.  8 längdenheter
 2.  10 längdenheter
 3.  12 längdenheter
 4.  14 längdenheter

I x-led så går myran: \(5+3 = 8\) steg och i y-led går myran: \(6\) steg. Vi kan använda koordinatsystemet och Pythagoras för att hitta längden från origo
$$8^2+6^2=64+36= 100$$
Längen:\(\sqrt{100}=10\)
Svar: B


12. Vilket svarsalternativ är lika med \(\sqrt{12}+\sqrt{48} \)?

 1.  \(10\)
 2. \( 11\)
 3.  \(6\sqrt{3}\)
 4.  \(\sqrt{60}\)

Vi bryter ut de faktorer vi kan
$$\sqrt{12}+\sqrt{48} =\sqrt{ 4\cdot 3}+\sqrt{4\cdot 12}=2\sqrt{3}+2\sqrt{4\cdot 3}= $$
$$2\sqrt{3} +4\sqrt{3}=(2+4)\sqrt{3}=6\sqrt{3}$$
Svar: C


Har du en fråga du vill ställa om Provpass 4 - XYZ? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se