Diagram, tabeller och kartor

Dopingprov och bestraffningsärenden
inom svensk idrott

29. Hur många färre dopingprov togs 2012 jämfört med 2004?

 1.  400
 2.  600
 3.  3 500
 4.  3 700 

2004: ca 4050 prov,
2012: ca 3675 prov.

Differens = 375

Svar: A


30. Hur stor andel av samtliga dopingprov 2013 togs inom förbunden för fotboll och ishockey?

 1.    5 procent
 2.  10 procent
 3.  20 procent
 4.  25 procent

Dopingprov fotboll: män ca 250, kvinnor ca 130
Dopingprov ishockey: män ca 250, kvinnor ca 10

Totalt inom fotboll och ishockey: \(250+130+250+10=640\)
Totala antalet dopingprov 2103: ca 3420.

\(\frac{640}{3420} = ca 20\%\)

Svar: C


31. Anta att de bestraffade dopingfallen hade samma procentuella fördelning på de olika dopingförseelserna varje år som under hela perioden 2003–2012. Hur många av de bestraffade dopingfallen 2011 gällde i så fall AAS och andra anabola substanser?

 1.     10
 2.     15
 3.   100
 4. 1500 

Antal dopingfall 2011 = 36,
Procent AAS 2003-2012 = ca 45%, ger ca 15 fall.

Svar: B


Saltsjöfisket 1915–1955

Mängden infångad saltsjöfisk i Sverige 1915–1955, fördelad på län respektive fångstområde och fiskslag. Ton.

32. Hur många fler ton torsk fångades i Sverige 1945 än 1935?

 1.   1 300 ton
 2.   6 600 ton
 3.   9 700 ton
 4. 45 800 ton 

Torsk 1945 = ca 21386 ton, Torsk 1935 =11591 ton.

Differens = ca 9795 ton

Svar: C


33. Kurvan nedan visar mängden infångad saltsjöfisk i ett av länen 1920–1950. Vilket län?

 1. Blekinge län
 2. Göteborgs och Bohus län
 3. Hallands län
 4. Kristianstads län

Kristianstads län är det enda av alternativen som minskar från år 1920 till 1930

Svar: D


34. Hur stor var Västkustens sammanlagda fångst av skarpsill, kolja och makrill 1955?

 1. 26 840 ton
 2. 27 030 ton
 3. 28 143 ton
 4. 29 433 ton

Skarpsill = 8 273 ≈ 8 000, Kolja = 7173 ≈ 7 000, Makrill = 11584 ≈ 12 000, ton.


Summerat blir det 27 000 ton, vilket motsvarar alternativ B, 27 030 ton.


Svar: B


I och utanför arbetsmarknaden

35. Vilken individ hade flest dagar i arbete hos privat arbetsgivare under året?

 1. Individ 3
 2. Individ 4
 3. Individ 6
 4. Individ 10

Markera individ 3, 4, 6 och 10 (svarsalternativen) i diagrammet, och titta på spalten för privat arbetsgivare.En linje som går vertikalt (upp/ned) markerar att individen befinner sig i denna spalt under det tidspann som går längs y-axeln. Den individ som har längst linjesegment i denna spalt, har varit i arbete hos privat arbetsgivare flest dagar. Individ fyra har varit i arbete hos privat arbetsgivare längst tid, eftersom det linjesegmentet är längst.


Svar: B, Individ 4.


36. Hur många av de tio individerna var i arbete hos privat eller offentlig arbetsgivare vid årets slut?

 1. 3
 2. 4
 3. 5

Y-axeln visar dagarna – från dag ett till dag 365. Den spalt längs x-axeln som en individ befinner sig i då y = 365, är där individen befann sig vid årets slut. Titta på spalterna för privat och offentlig arbetsgivare, och räkna antalet linjer som slutar (y=365) i någon av dessa spalter:Totalt fem personer avslutade året inom dessa kategorier.


Svar: C, 5.


37. Hur stor del av året var individ 1 i arbete?

 1. 1/2
 2. 2/5
 3. 3/4
 4. 3/5

Mät i diagrammet. \(200/360 \approx 0,6 \Rightarrow 3/5=0,6\)

Svar: D


Anmälningar om bilstöld i Uppsala

38. Vilken månad avses?

Antalet anmälda försök till bilstöld utgjorde 35–45 procent av det totala antalet anmälningar om bilstöld den månaden, och det anmäldes fler än tio fullbordade bilstölder.

 1. Mars
 2. April
 3. Juni
 4. September

 

"Antalet anmälda fullbordade bilstölder ska vara mer än tio stycken" - Bland svarsalternativen är detta krav endast uppfyllt av april och september. Dessutom ska antalet anmälda försök till bilstöld utgöra 35-45 procent av det totala antalet anmälningar den månaden, alltså ska "försök till bilstöld"-linjen vara mellan en tredjedel och hälften så hög som totallinjen. I april är detta uppfyllt, medan försökssiffran i september utgör drygt tjugo procent av totalsiffran. Därför är svaret april.


Svar: B, april.

 


39. Hur många fullbordade bilstölder anmäldes sammanlagt under juni, juli och augusti?

 1. 11
 2. 23 
 3. 32
 4. 43

\(4+14+14=32\)

Svar: C

 


40. För vilken tvåmånadersperiod gällde att antalet fullbordade bilstölder var mindre än två tredjedelar av det totala antalet anmälningar om bilstölder?

 1. Februari–mars 
 2. Mars–april
 3. April–maj
 4. Maj–juni

För Feb - Mar så kan vi se att den sträckade linjen ligger mycket mer under totalen så det kan inte vara A, i Maj Juni så ligger de alldelse för nära varandra. Samma vad gällande Maj och Juni, detta leder oss till att bara Mar - Apr, är kvar och är också rätt svar.

Svar: B


Har du en fråga du vill ställa om DTK? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se