Diagram, tabeller och kartor

kvinnor och män i näringslivet

 29. Hur många av länen hade en större andel kvinnliga chefer än riket som helhet?

 1. 4
 2. 6
 3. 12
 4. 14

Chefer vänster kolumn. Hela riket längst ned ger 29 % kvinnor. Jag räknar uppifrån i v kolumn till 6 st län. 

Svar: B

 30. Studera Gävleborgs län. Hur stor var skillnaden mellan andelen män bland samtliga anställda och andelen män bland chefer?

 1. 8 procentenheter
 2. 10 procentenheter
 3. 13 procentenheter
 4. 16 procentenheter

 

Gävle län, män, samtliga i h kolumn 64%

män, chefer i v kolumn 80 %

Skillnad 80%-64% =16 %

Svar: D

 

 31. Identifiera länet som hade den jämnaste könsfördelningen bland samtliga anställda. Vilket var förhållandet kvinnor : män bland cheferna i detta län?

 1. 1:1
 2. 1:2
 3. 1:3
 4. 1:4

 

Jämnast bland samtliga i h kolumn är Stockholm.

Fördelningen chefer i v kolumn, Stockholm, kvinnor:män = 34/66

närmast är 1/2


hushållens storlek under 1900-talet 

32. Studera hur andelen hushåll med 3 personer har förändrats. Mellan vilka av nedanstående år skedde den största förändringen, i procentenheter räknat?

 1. 1920 och 1930
 2. 1930 och 1945
 3. 1945 och 1950
 4. 1970 och 1980

 

År 

Andel 3-pers.hushåll

Δ

 

ca [%]

ca [%-enheter]

10

10

 

20

12

2

30

17

5

45

25

8

50

23

-2

60

20

-3

70

15

-5

80

14

-1

9

13

-1

Störst skillnad från år 30-45,  ca 8 %-enheter

Svar: B

 33. År 1980 fanns det cirka 3 498 000 hushåll i Sverige. Hur många hade hushållsstorleken 2 personer?

 1. 1 100 000
 2. 1 400 000
 3. 1 700 000
 4. 2 300 000

 

 Det är ett typ av grupperat stapeldiagram som visar den procentuella fördelningen mellan olika hushållsstorlekar. 

Steg 1: procent 1 personshushåll är ungefär 32%

Steg 2: procent 2 personshushåll är ungefär 64%-32% = 32%

Steg 3: 32% av 3498 000 hushåll är ungefär 30% av 3 500 000 = 1050 000 som är närmast lösningsalternativ A på 1 100 000 .

Rätt svar är A.

 34. Jämför 1910 och 1990. För vilken hushållsstorlek gällde att dess andel hade förändrats med 33 procentenheter?

 1. 5+ personer
 2. 4 personer
 3. 2 personer
 4. 1 personer

 

Både 3 och 4 personers hushåll har legat konstant mellan 1910 och 1990, runt 10-15% så dessa kan man bortse ifrån. 

2 personers hushåll var ca 12% 1910 och har gått upp till ungefär 30% 1990, så denna motsvarar inte heller den efterfrågade förändringen.

5+ personer hushåll minskar från nästan 60% till kanske 5%, dvs en förändring på ca 55%

1 personers hushåll ökar från ca 5% till nästan 40%, det är en förändring på strax under 35% vilket är närmast den efterfrågade förändringen på 33%.

Rätt svar är D.


store mosse nationalpark

35. Utgå från fågeltornet som ligger vid Gungflyet. I vilken riktning ligger det andra fågeltornet?

 1. Sydsydostlig riktning
 2. Sydsydvästlig riktning
 3. Nordnordvästlig riktning 
 4. Nordnordostlig riktning

 

Vädersträcken på kartan: Norr uppåt, Öster åt höger, Väster åt vänster, Söder nedåt. 

Fågeltornet vid Gungflyet är utskrivet med namn och ligger i mitten av kartan (markerat med rött i bilden ovan). Kartsymbol för fågeltorn är en cirkel med en prick i, ges av teckenförklaringen i vänstra över hörnet.

Andra fågeltornet hittas vid samma sjö (markerat med blått). Riktning från ena tornet till det andra tas ut med rät linje. Linjen pekar i Nord-nordöstlig ritning, rätt svar på uppgiften är D.

Svar D

 36. Hur stort är området som har tillträdesförbud perioden mars–september?

 1. \( 3 \text{km}^2 \)
 2. \( 7 \text{km}^2 \)
 3. \( 11 \text{km}^2 \)
 4. \( 15 \text{km}^2 \)  

 

Området som har tillträdesförbud markeras med tjock streckad linje i teckenförklaringen. Området går att approximera med en rektangel, se röd rektangel i bilden nedan. korta sidan är ungefär 2km låga sidan ungefär 3km, jämför sidornas längd med kartans skala i nedre vänstra hörnet. Arean på området blir ungefär 2km 3 km = 6 \( \text{km}^2 \).  Vilket är närmast svarsalternativ B på 7\( \text{km}^2 \). 

Svar: B

 37. Utgå från den sydligast belägna parkeringen i området. Följ vandringsleden norrut fram till järnvägen. Hur lång är sträckan?

 1. 6 km
 2. 8 km
 3. 11 km
 4. 13 km  

 

Rita in en sträcka som går någorlunda rakt, så blir det lättare att mäta sträckan sedan:

store mosse nationalpark

Mät sträckan i centimeter, och jämför med den lilla skalan längst ned till vänster. Använd denna skala för att omvandla sträckan i cm till sträckan i verkligheten. Då fås sträckan 12,5 km, vilket passar med svar D, 13 km. Vi har även jämnat ut vägen en aning, vilket innebär att den sträcka vi mäter upp är aningen kortare än den verkliga sträckan, vilket ytterligare talar för svarsalternativ D. 

Svar: D, 13 km.


förskrivning av antibiotika

38. Vilket cirkeldiagram illustrerar förhållandet mellan antalet förskrivningar per tusen kvinnor av nitrofurantoin och fluorokinoloner år 2013?

nitrofurantoin och fluorokinoloner år 2013

 

Utläser från diagrammet drygt 45 förskrivningar av nitrofurantoin och ca 20 av fluorokinoloner. Alltså kan vi utesluta C & D, vilka visar mindre nitrofurantoin än fluorokinoloner. 45 är drygt dubbelt så stort som 20, vilket stämmer in på A.

Svar: A

 39. Hur stor andel av de redovisade antibiotikaförskrivningarna per tusen kvinnor år 2003 avsåg pivmecillinam? 

 1. 25 procent
 2. 35 procent 
 3. 50 procent
 4. 75 procent

 

Beräknar totala förskrivningarna för 2003: 50+45+35+15=145. Vill nu beräkna pivmecillinam / totalt =35/145. Avrundar täljare till ett tal som är delbart med 7 för en enklare beräkning: \(35/140=7\cdot 5/(7\cdot 20)=5/20 = 1/4 = \)25%

Svar: A

 40. År 2011 var antalet kvinnor i åldrarna 18–79 år cirka 3,5 miljoner. Hur många förskrivningar gjordes totalt av de fyra redovisade antibiotikasorterna under detta år?

 1. 145 000
 2. 350 000
 3. 510 000 
 4. 675 000

Summerar de ungefärliga värdena i diagrammet: 70+45+20+15=150 

Det var alltså 150 förskrivningar/1000 kvinnor. Hur många 1000 kvinnor fanns 2011? 3500000/1000=3500

Beräknar nu de totala förskrivningarna: \( 3500\cdot 150=35\cdot15\cdot1000=525 000 \)

Närmsta svarsalternativ är C: 510 000

Svar:C

Har du en fråga du vill ställa om DTK? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se