Diagram, tabeller och kartor

29. Det totala antalet lodjur kan uppskattas genom att antalet familjegrupper multipliceras med 6. Vilket var förhållandet vintern 2007/2008 mellan antalet döda lodjur och det totala antalet lodjur?

 1.  1:17
 2.  1:13
 3.  1:6
 4.  1:3

För att hitta det totala antalet lodjur behöver vi först läsa av antalet familjegrupper. Markera året 07/08 i diagrammet och läs av stapelns höjd:

Ungefär 200 familjegrupper, aningen mer. Multiplicerat med 6, som frågan anger, det totalt cirka 1200 individer, något mer då vi avrundade antalet familjegrupper nedåt.

Då behöver vi hitta antalet döda lodjur: Markera året i diagrammet och läs av den totala höjden:

Ganska exakt 100 individer. Det ger förhållandet 1 död till 12 individer. Det matchar ganska exakt svarsalternativ B, 1:13.

I alternativ B är antalet individer 100 döda till 1300 totalt, vilket stämmer väl överens med våra 100 döda till 1200 totalt, eftersom vi avrundade det totala antalet individer nedåt en aning.


Svar: B, 1:13.

 

 


30. Hur stor andel av antalet döda lodjur 2008/2009 hade dödats i jakt?

 1. 55 procent
 2. 65 procent
 3. 75 procent
 4.  85 procent

“Jakt” innefattar både licensjakt och skyddsjakt. Markera årtalet i diagrammet och mät höjden av de två jaktstaplarna tillsammans:

 

Jämför sedan denna höjd mot stapelns totala höjd:

Stapeln för döda lodjur i jakt är cirka 25 mm hög, och den totala stapeln är cirka 33 mm hög. Andelen lodjur som dog i jakt är därför \(\frac{25}{33}\). Genom räknereglerna för bråk kan detta skrivas som \( \frac{(22+3)}{33} = \frac{22}{33} + \frac{3}{33} =\frac{2}{3}+\frac{1}{11} \).
Två tredjedelar är lika med \( 66,6\ldots \% \text{, och } \frac{1}{11} \) är nästan \( \frac{1}{10} = 10\%.\) Summan blir därför strax under \(76,6\ldots\%, \) vilket passar perfekt med svarsalternativ C, 75 procent.
Svar: C, 75 procent.


 

31. Lodjur har i genomsnitt två ungar per familjegrupp. Hur många individer innehöll familjegrupperna den vinter när antalet familjegrupper var som störst?

 1. 580
 2. 690
 3. 870
 4. 1 160

Här behöver vi först läsa i diagramtexten, för att få en tydlig bild av vad en familjegrupp är:

Antalet familjegrupper av lodjur i Sverige enligt inventeringar utförda vintrarna 2003/2004–2013/2014. Med familjegrupp avses en hona med ungar.

Om det är två ungar per familjegrupp, samt en hona, innehåller varje familjegrupp i snitt tre individer.

Därefter läser vi av antalet familjegrupper då antalet var som störst:

Cirka 290 familjegrupper, och vi vet nu att varje familjegrupp innehöll i snitt tre individer. Det ger totalen:

\( 290 \cdot 3 = 200\cdot3 + 90\cdot3 = 600 + 270 = 870 \) individer.

Det hade även gått bra att avrunda antalet familjegrupper till 300 stycken. Vårt svar stämmer överens med C, 870.

Svar: C, 870.

Därefter läser vi av antalet familjegrupper då antalet var som störst:


32. Identifiera de tre yttre orsaker som ledde till vård av flest patienter. Hur stor andel av de patienter som vårdades på grund av yttre orsak vårdades till följd av dessa tre?

 1. 1/2
 2. 3/5
 3. 2/3
 4. 3/4

Markera de tre orsaker som har högst värde i kolumnen Totalt:

Orsak nummer tre, tjugo och 23. Antalet patienter i respektive grupp var ungefär 74 000, 11 000 och 25 000. Det ger en totalsumma på 110 000 patienter.

Totalt i alla kategorier vårdades cirka 166 000 patienter. Andelen som vårdades för de tre kategorier vi identifierat är då 110 000 / 166 000.

För att förenkla detta till en andel, börja med att förkorta bort tusen, så att vi får 110 / 166.

Genom att avrunda 166 nedåt till 165 (detta ökar kvoten något), kan vi förkorta bort fem från täljare och nämnare:

110 / 165 = 22 / 33

22 / 33 är samma som 2/3, vilket stämmer med svarsalternativ C.

Svar: C, 2/3


33. Vilket av cirkeldiagrammen nedan illustrerar könsfördelningen bland patienterna som vårdades till följd av Exponering för rök och öppen eld?

Markera orsaken Exponering för rök och öppen eld i diagrammet:

217 kvinnor och 413 män, totalt 630 personer.

Andelen kvinnor som vårdades var 217/630. Genom att avrunda täljaren nedåt en aning, till 210, får vi en mycket enklare andel att förenkla: 210/630. Börja med att stryka varsin nolla i täljare och nämnare, för att få 21/63.

Därefter kan vi notera att \( 21 \cdot 3 = 63. \) 21/63 är alltså en tredjedel.

En tredjedel av personerna var kvinnor, och män utgjorde då 2/3.

I diagrammen i svarsalternativen är kvinnor markerade med grått, och män med vitt. Det diagram där grått utgör cirka en tredjedel är diagram A.

Svar: A.


34. Studera antalet patienter som vårdades på grund av de två yttre orsakerna Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård och Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk. Hur stor var skillnaden mellan det sammanlagda antalet kvinnor och det sammanlagda antalet män?

 1. 508
 2. 600
 3. 718
 4. 810

Markera de två orsakerna i diagrammet (21 och 22):

Antalet kvinnor i de två kategorierna var cirka 1800 + 550 = 2350
Antalet män i de två kategorierna var cirka 1100 + 650 = 1750

2350 - 1750 = 600, vilket stämmer överens med alternativ B, 600.
Svar: B, 600.


35. Studera arealen skog som gödslades under den redovisade perioden. Hur mycket större var den sammanlagda arealen skog som gödslades de tre sista åren jämfört med de tre första åren?

 1. 125 000 hektar 
 2. 135 000 hektar
 3. 145 000 hektar
 4. 155 000 hektar 

Markera de tre första åren i den redovisade perioden, samt de tre sista åren:

Summan av arealen (i tusentals hektar) de första tre åren var ungefär 24 + 21 + 14 = 59 (tusen hektar).

Summan av arealen de tre sista åren var ungefär 60 + 55 + 80 = 195 (tusen hektar).

Skillnaden är 195 - 59 ≈ 195 - 59 = 136 (tusen hektar).

Svaret B, 135 000 hektar, stämmer väl överens med vårt svar.

Svar: B, 135 000 hektar.


36. Hur stor andel av den gödslade arealen skog i Sverige 2010 fanns i Norrbottens och Jämtlands län?

 1.  1/3
 2.  1/4
 3.  1/5
 4.  2/5

Antalet tusen hektar skog som gödslades i Norrbottens och Jämtlands län visas i kartdiagrammet, och anges där till cirka 16 + 11 = 27 tusen hektar.

Den totala arealen som gödslades ges i stapeldiagrammet till cirka 80 tusen hektar.

Andelen av den gödslade skogen som ligger i Norrland eller Jämtland var då 27/80.

Här kan vi notera att 27*3 = 60 + 21 = 80

27/80 är alltså ganska precis 1/3.

Svar: A, 1/3.


37. Hur stor var den sammanlagda arealen skog som gödslades söder om Jämtland och Västernorrland 2010?

 1. 16 900 hektar
 2. 26 300 hektar
 3. 30 300 hektar
 4. 54 000 hektar

Ett alternativ är att summera länen söder om angivna län.

Ett annat alternativ, särskilt eftersom vi i fråga 36 redan har lagt ihop Jämtlands och Norrbottens siffror (totalt 27 000 hektar), är att lägga till Västernorrlands och Västerbottens siffror (totalt cirka 54 000 hektar). Då kan vi subtrahera detta från totalarealen (80 000), och få svaret 26 000 hektar.

Svar: B, 26300 hektar


38. Vilket år var medelåldern för förstföderskor 24,9 år och medelåldern för omföderskor 29,0 år?

 1. 1980 
 2. 1985
 3. 1990
 4. 1995

Avläs diagrammet med ovan ingångsvärden.
Svar: Alternativ A 1980


39. Identifiera andelen 30–34åriga förstföderskor 1990. Efter hur många år hade denna andel fördubblats?

 1. 8 år 
 2. 9 år
 3. 11 år
 4. 14 år

Andelen förstföderskor 1990 blir genom avläsning av diagrammet 15 %. En fördubbling innebär 30 %, vilket inträffar 2004, alltså 14 år senare.
Svar: D, 14 år


40. Studera åldersfördelningen bland omföderskor 2010. Vilket svarsförslag anger hur åldersgruppernas andelar förhöll sig till varandra?

 1. –19 år < 35+ år < 20–24 år < 30–34 år < 25–29 år 
 2. –19 år < 20–24 år < 35+ år < 25–29 år < 30–34 år
 3. –19 år < 20–24 år < 25–29 år < 30–34 år < 35+ år
 4. –19 år < 20–24 år < 25–29 år < 35+ år < 30–34 år

Gå till år 2010 och jämför kurvorna med svarsförslagen.

Diagrammet visar att den största gruppen är 30-34. Då kan vi utesluta alternativ A och C.
Den näst största gruppen är 35+, vilket utesluter alternativ B.

Svar: D


Har du en fråga du vill ställa om Provpass 2 - DTK? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se