Uppgift 29 - 31

Statliga medel till kulturverksamhet

Statliga medel till kulturverksamhet i Sverige totalt samt uppdelat på län 2006–2012. Tusental kronor (tkr) samt kronor per invånare (kr/inv) i löpande priser.
statliga medel till kulturverksamhet 2006 - 2012
1År 2009 förändrades urvalet och det tillkom ett stort antal myndigheter, institutioner och museer vilket förklarar den stora ökningen främst i Stockholms län.

29. Studera de statliga medel som Stockholms län fick till kulturverksamhet 2006 respektive 2012. Hur stort var beloppet per invånare 2012 jämfört med 2006?

 1. Tre gånger så stor
 2. Fyra gånger så stor
 3. Fem gånger så stor
 4. Sex gånger så stor

I tabellen letar vi först efter Stockholms län, som finns högst upp i tabellen. Vidare, tittar vi på kr/inv från respektive år. Vi stället därefter upp kostnaden per invånare från 2021 delat med kostnaden per invånare från 2006.

Det leder till att vi får 776 / 188 som för enkelhetens skull kan avrundas uppåt till 800 / 200, eftersom värdena från de båda kvoterna kommer att ligga väldigt nära varandra. 800 / 200 är som sagt lika med 4, vilket sammanfaller med svarsalternativ B.

Svar: B

 30. Jämför det län som 2007 fick mest statliga medel till kulturverksamhet med det län som fick minst. Hur stor var skillnaden?

 1. 319 537 000 kronor
 2. 390 010 000 kronor
 3. 396 535 000 kronor
 4. 397 335 000 kronor

I tabellen letar vi efter högst respektive lägst antal tusentals kronor fördelar på kommunerna från 2007. Vi kan snabbt lägga märke till att Västa Götalands län verkar ha fått högst summa av statliga medel till deras kulturverksamheter och Kronobergs län verkar ha fått lägst summa av statliga medel till deras kulturverksamheter.

Differensen blir: 437710 - 40375 = 397335 Tkr. Det vill säga just under 400000 Tkr.
För att nu få fram det verkliga värdet gånger vi 397335 med tusen och får 397335000 kr, som sammanfaller med svarsalternativ D.

Svar : D

 29. Hur stor andel av de statliga medlen till kulturverksamhet 2009 gick till de tre storstadslänen Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län?

 1. 40 procent
 2. 50 procent
 3. 60 procent
 4. 70 procent

I tabellen lägger vi märke till att den totala summan för samtliga kulturverksamheter var 3 688 491 Tkr från 2009. Vi lägger därefter ihop dem statliga medel som Stockholms län, Skånes län och Västra Götalands län fick från samma år. Vi kan göra summan enklare att beräkna, utan att få några större fel, genom att avrunda talen lite nedåt. Summan blir då: 1 434 000 + 313 000 + 486 000 = 2 233 000.

Andelen statliga medel som gick till kulturverksamheterna blir då: 2 233 000 / 3 688 491 som kan förenklas till 2 233 000 / 3 700 000 = 6 / 10.

För att kontrollera rimligheten i svaret så vet vi ju att 2 233 000 > 3 700 000 / 2, som ju är hälften av samtliga statliga medel. Vi kan därmed förkasta både svarsalternativ A och B och vi borde därmed också leta efter ett svarsalternativ som är lite högre än 50 procent.

Svarsalternativ C med 60 procent verkar absolut rimligast att svara och alternativet har även mest stöd, då det sammanfaller även med beräkningarna.

Svar: C

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 29 - 31? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se