Diagram, tabeller och kartor

Resor med övernattning

hp 24 pp5 dtk resor med övernattning
Svenska befolkningens resor med övernattning uppdelade på antalet affärsresor och fritidsresor samt utrikesresor och inrikesresor åren 2010–2016.

29. Studera kategorin Fritidsresor utrikes. Vilket år var dess andel av det totala antalet resor som störst?

 1. 2011
 2. 2012
 3. 2014
 4. 2016

År 2016 var antalet Fritidsresor utrikes cirka 18 000 000, vilket var mest. Samtidigt var det totala antalet resor något lägre än toppåret 2012

Svar: D


30. Från 2012 till 2013 minskade det totala antalet resor. Vilken var den enda kategori där antalet ökade mellan dessa år?

 1. Affärsresor utrikes
 2. Fritidsresor utrikes
 3. Affärsresor inrikes
 4. Fritidsresor inrikes

Med ögonmått ser man att den enda kategorin som ökar är den vita - Affärsresor inrikes

Svar: C


31. Hur fördelade sig antalet resor procentuellt på utrikesresor respektive inrikesresor 2016?

Utrikes    Inrikes

 1.   \(25\%\)        \(75\%\)
 2.   \(30\%\)        \(70\%\)
 3.   \(35\%\)        \(65\%\)
 4.   \(45\%\)        \(55\%\) 

Utrikesresor (affär + fritid) är cirka 20 000 000, medan inrikesresor (affär + fritid) är cirka 34 000 000. Totalt blir det cirka 54 000 000 resor.

Utrikes \(≈\frac{20}{54}≈37\%\)

Inrikes \(≈\frac{34}{54}≈63\%\)

Svar: C


Dödlighet hos kungsörnar

hp24 provpass 5 dtk dödlighet hos kungsörnar
Antalet kungsörnar som inkommit till Naturhistoriska riksmuseet
1993–2011, fördelat på dödsorsaker.

hp24 provpass 5 dtk dödlighet hos kungsörnar
Antalet av de inkomna kungsörnarna 1993–2011 för vilka fynd- månad angivits, uppdelat på månader samt efter känd respektive okänd dödsorsak.

32. Vilka två dödsorsaker angavs för sammanlagt en femtedel av de kungsörnar som inkom till Naturhistoriska riksmuseet 1993–2011?

 1. Illegal jakt och El
 2. Illegal jakt och Vindkraftverk
 3. El och Vindkraftverk
 4. Vindkraftverk och Annan olycka

En femtedel av det totala antalet 503 blir cirka 101.
A: 20+84 =104
B: 20+4 =24
C: 84+4 =88
D: 4+16 =20

Svar: A


33. Vilket var förhållandet mellan antalet kungsörnar med okänd dödsorsak och antalet kungsörnar med känd dödsorsak bland örnarna som påträffades i månaden juni?

 1. 1:2
 2. 2:1
 3. 5:8
 4. 8:5

Antal kungsörnar med okänd dödsorsak är ungefär 24, antal kungsörnar med känd dödsorsak ges av totalt ungefär 38 subtraherat med antal kungsörnar med känd dödsorsak 24 blir 14, förhållandet blir 24 till 14 eller 3:2=1,5, vilket är ungefär samma som 8:5 = 1,6

Svar: D


34. För hur stor andel av de kungsörnar som inkom till Naturhistoriska riksmuseet 1993–2011 angavs fyndmånad?

 1. 72 procent
 2. 75 procent
 3. 78 procent
 4. 82 procent

Antalet inkomna kungsörnar där fyndmånad angavs: 414 (från diagram 2)
Totalt antal inkomna kungsörnar: 503 (från diagram 1).
Andel \(\frac{414}{503} = 0,82\; (82\%)\)

Svar: D


Förvärvsarbetande inom jordbruk, skogsbruk,
jakt och fiske

Antalet förvärvsarbetande män och kvinnor inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske i Sverige 2010–2015. För 2015 redovisas statistiken även länsvis. Därutöver redovisas andelen av det totala antalet förvärvsarbetande som fanns i denna sektor.
Antalet förvärvsarbetande män och kvinnor inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske i Sverige 2010–2015

35. Hur stor andel av de som arbetade inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske i Gävleborgs län 2015 fanns inom jordbruket?

 1. 30 procent
 2. 35 procent
 3. 40 procent
 4. 45 procent

Ur diagrammet utläses totalt antal arbetande inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske i Gävleborgs län till 4 434 varav 1 774 inom jordbruk. Kvoten 1774/4434 blir 0.40 eller \(40\%\)

Svar: C


36. Identifiera det län som hade störst andel förvärvsarbetande inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske av det totala antalet förvärvsarbetande i länet. Hur många förvärvs­ arbetande fanns det totalt i detta län 2015?

 1. 11 000
 2. 27 000
 3. 43 000
 4. 62 000

I diagrammet ser man i kolumnen "Samtliga" för Förvärvsarbetande inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske i procent av det totala antalet förvärvsarbetande att Gotlands län har högsta andel \(6,44\%\) och antalet arbetande är 1744. Totalt antal förvärvarbetande ges av 1744/0,0644 vilket blir 27 000.

Svar: B


37. För vilket av följande län gällde år 2015 att var femte person som arbetade inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske var kvinna?

 1. Stockholms län
 2. Södermanlands län
 3. Kalmar län
 4. Skåne län

Vi beräknar andelen kvinnor jämfört med summan för länen,
Stockholm 1630/4353 ≈ 0,4
Södermanland 665/2682 ≈ 0,25
Kalmar 1055/4965 ≈ 0,2
Vi kan beräkna för Skåne, men vi har hittat vilken som hade \(0,2= 20\% = 1/5\)
Alltså är det Kalmar län som hade att var femte person var kvinna 2015.

Svar: C


Gruddbo by 1915

hp 24 pp5 dtk Gruddbo by 1915
Flintkvarteret i Gruddbo by på Sollerön i Siljan 1915.

hp 24 pp5 dtk Gruddbo by 1915

38. Vilken av följande gårdar stämmer med beskrivningen?
Byggningen eller stugan låg norr om gårdsplanen. Söder om gårdsplanen fanns stall och stallslider.

 1. Kockgård
 2. Stamgården, nordöstra
 3. Ryssgård
 4. Östra Flintgård

Enligt kartan är det bara Kockgård som har en stuga (2) över en gårdsplan och sen ett stall(17) och stallslider (19), det är alternativ A.

Svar: A


39. Identifiera det torvhus, torkställning för torv som låg mellan den nordöstra Stam-gården och Ryssgård, intill en stuga. Vad fanns 40 meter rakt söder om detta torvhus?

 1. Hemlighus och dyngskåle
 2. Loft
 3. Köksväxter
 4. Vedlider och slipskåle

Mellan Stamgården (F) och Ryssgården (D) hittar vi torvhus (20.) som ligger bredvid en stuga (2). Med hjälp av skalan på bilden mäter vi ut 40 meter söder ut och hittar siffran (4) som motsvarar ett loft, som är svarsalternativ B

Svar: B


40. Fähuset i Måsgård, fähuset i Ammagård samt det sydligast belägna fähuset i Jerkgård utgör hörnen i ett triangelformat område. Hur stort är detta område?

 1. 4 500 m2
 2. 6 500 m2
 3. 10 500 m2
 4. 13 000 m2

Enligt kartan representerar 1 cm 10 m i verkligheten.
Vi letar upp fähus 10 i Måsgård (Ba), Ammagård (Ia) och Jerkgård (X). Vi ritar en triangel och mäter avståndet mellan fähus 10 i Måsgård och fähus 10 i Ammagård, vilket blir cirka 16 cm = 160 meter. Avståndet mellan fähus 10 i Måsgård och fähus 10 i Jerkgård är ungefär 8,8 cm = 88 meter. Det blev en rätvinklig triangel med en höjd på cirka 160 m och en bas på cirka 88 m. Se följande bild.
hp24 provpass 5 dtk uppgift 40
Arean bli $$\frac{1}{2}\cdot 88\cdot 160 = 88\cdot 80 = 7\;040 \;m^2$$ Alternativ B är det bästa valet.

Svar: B

Har du en fråga du vill ställa om Provpass 5 - DTK? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se