Uppgift 32 - 35

Provet finns att ladda ner i Provbanken.

Fångst av lax och havsöring

DTK VT12 C Uppg 32

Den totala fångsten av lax med ursprung i Halland eller Skåne, uppdelad på fångstplatserna Atlanten, Kattegatt och Åarna (Hallands åar samt Rönneån) 1978–2005. Ton.

DTK VT12 C Uppg 32 B

Den totala fångsten av havsöring i Halland (Kattegatt och Åarna) uppdelad på olika fiskesätt 1978–2004. Ton.


Fråga 32

Identifiera det år då fångsten av havsöring som fiskats med nät i Halland var som störst. Hur stor var fångsten av lax i Åarna detta år?

 1. A 6 ton
 2. B 8 ton
 3. C 15 ton
 4. D 55 ton
   

Lösning

Det nedre diagrammet visar på fångsten av havsöring och är det vi ska titta på till att börja med för att identifiera vilket år vi ska titta på.

Vi ser att den svarta kurvan längst ner motsvarar fångsten i nät och vi letar efter den högsta punkten eftersom vi ville veta när fångsten av högst. Vi läser av att fångsten är störst via nät år 1993.

Det vi därifrån vill veta är hur stor fångsten av lax var i Åarna samma år. Då får vi titta på det övre diagrammet.

Vi ser att fångsten av lax i Åarna representeras av den svarta kurvan i det övre diagrammet. Vi läser av värdet för den toppen 1993 och får då att det fångades ungefär 15 ton lax i Åarna 1993.

Det ger oss att svaret är alternativ C
 


Fråga 33

Hur stor var den sammanlagda fångsten av lax i Atlanten och Kattegatt 1988 jämfört med fångsten i Åarna?

 1. 5 gånger så stor
 2. 8 gånger så stor
 3. 10 gånger så stor
 4. 13 gånger så stor

Lösning

För att ta reda på detta måste vi använda oss av det övre diagrammet då det var laxfisket vi ville titta på.

Vi kan i diagrammet läsa av att den totala fångsten av lax i alla tre områdena 1988 låg på ungefär 38 ton och fångsten i Åarna kan läsas av till ungefär 6 ton fisk.

Den totala fångsten består av fångsten från Åarna, Atlanten och Kattegatt vilket ger att fångsten från Kattegatt och Atlanten är den totala fångsten minus fångsten från Åarna, dvs

$$\\38-6=32\,ton\\$$

Förhållandet mellan fångsterna blir då

$$\\\frac{32}{6}\approx 5,3\\$$

Vårt svar ligger närmast alternativ A vilket också blir vårt svar.
 


Fråga 34

Studera totalfångsten av havsöring i Halland 1978 och hur mängderna som fiskats med bottengarn, genom sportfiske respektive med nät förhöll sig till varandra.

Vilket svarsförslag anger det korrekta storleksförhållandet bottengarn : sportfiske : nät?

 1. 1 : 2 : 1
 2. 2 : 1 : 3
 3. 2 : 6 : 3
 4. 4 : 3 : 1

Lösning

Här får vi fokusera på det nedre diagrammet eftersom vi nu ska titta på havsöringsfiske.

Vi ser att fångsten via nät och bottengarn är ungefär lika stora och att fångsten via sportfiske är dubbelt så stor som de övriga fångsterna.

Detta ger att fångsterna förhåller sig till varandra som 1 : 2 : 1 vilket ger att vi får svaret till alternativ A.


Fråga 35

Vilket var det första året då mindre än hälften av havsöringsfångsten i Halland fiskades med bottengarn eller nät?

 1. 1980
 2. 1983
 3. 1991
 4. 1993

Lösning

Vi ska titta på fångsten av havsöring vilket vi läser av i det nedre diagrammet.

Här får vi titta på de fyra föreslagna åren och se vid vilket år vi först uppfyller kriteriet att mindre än hälften av fisken fångade mes nät eller bottengarn.

Vi ser då att av de fyra alternativen så är det 1991 och 1993 som uppfyller kriteriet. Vi vill veta det första året kriteriet uppfylls vilket ger oss att svaret är alternativ C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 32 - 35? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se