Uppgift 38 - 40

 38. Vilket år skilde sig materialförbrukningen respektive materialintensiteten som mest från den år 2000?

  Material förbrukning Material intensitet
A 2007 2005
B 2007 2009
C 2012 2005
D 2012 2009

Index 100 är värdet år 2000 (året mätningen utgår ifrån). Markera detta värde i grafen:

För att hitta året med den största skillnaden, hitta det år där avståndet till linjen är som störst. För materialförbrukning är det tydligt att avståndet är som störst år 2012, men när det gäller materialintensiteten är det inte riktigt lika lätt att se. Avståndet 2006 och 2009 är nästan lika stora. Eftersom 2006 inte finns bland svarsalternativen kan vi sluta oss till att avståndet till linjen är störst 2009.

Svar: D

 39. Hur stor var förbrukningen av biomassa jämfört med förbrukningen av fossila bränslen 2007? 

  1. Sex gånger så stor
  2. Fyra gånger så stor
  3. Tre gånger så stor
  4. Dubbelt gånger så stor

Markera år 2007 i diagrammet som visar sammansättningen av materialförbrukningen:

Biomassa utgör cirka sex procent av materialförbrukningen, och fossila bränslen utgör cirka två procent. 6/2 = 3. Förbrukningen av biomassa var alltså tre gånger så stor som förbrukningen av fossila bränslen.

Svar: C

 40. År 2000 uppgick den totala svenska materialförbrukningen till cirka 180 miljoner ton. Hur stor var materialförbrukningen 2008?

  1. 170 miljoner ton
  2. 190 miljoner ton
  3. 205 miljoner ton
  4. 215 miljoner ton

Uppgiften ger oss att materialförbrukningen år 2000 var 180 miljoner ton. Genom att i nedre grafen finna att materialförbrukningen år 2008 var ca. 114% jämfört med år 2000 kan vi dra slutsatsen att den borde vara ungefär 25,2 (14% av 180) miljoner ton mer än år 2000.
180 + 25,2 = 205,2 miljoner ton, vilket ger att alternativ C. 205 miljoner ton är närmast.

Svar: C. 205 miljoner ton

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 38 - 40? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se