Uppgift 38 - 40

 38. Vilket år skilde sig materialförbrukningen respektive materialintensiteten som mest från den år 2000?

  Material förbrukning Material intensitet
A 2007 2005
B 2007 2009
C 2012 2005
D 2012 2009

Index 100 är värdet år 2000 (året mätningen utgår ifrån). Markera detta värde i grafen:

För att hitta året med den största skillnaden, hitta det år där avståndet till linjen är som störst. För materialförbrukning är det tydligt att avståndet är som störst år 2012, men när det gäller materialintensiteten är det inte riktigt lika lätt att se. Avståndet 2006 och 2009 är nästan lika stora. Eftersom 2006 inte finns bland svarsalternativen kan vi sluta oss till att avståndet till linjen är störst 2009.

Svar: D

 39. Hur stor var förbrukningen av biomassa jämfört med förbrukningen av fossila bränslen 2007? 

  1. Sex gånger så stor
  2. Fyra gånger så stor
  3. Tre gånger så stor
  4. Dubbelt gånger så stor

Markera år 2007 i diagrammet som visar sammansättningen av materialförbrukningen:

Biomassa utgör cirka sex procent av materialförbrukningen, och fossila bränslen utgör cirka två procent. 6/2 = 3. Förbrukningen av biomassa var alltså tre gånger så stor som förbrukningen av fossila bränslen.

Svar: C

 40. År 2000 uppgick den totala svenska materialförbrukningen till cirka 180 miljoner ton. Hur stor var materialförbrukningen 2008?

  1. 170 miljoner ton
  2. 190 miljoner ton
  3. 205 miljoner ton
  4. 215 miljoner ton

Denna uppgift är klurig. Det övre diagrammet presenterar materialförbrukning per capita, och det undre diagrammet undersöker endast index.

Först behöver vi därför bestämma befolkningsmängden år 2000. Eftersom vi har fått den totala materialförbrukningen i uppgiften behöver vi då veta hur stor materialförbrukningen var per capita. I diagrammet kan vi läsa av att materialförbrukningen var 20 ton per capita år 2000. 180 000 000/20=9 000 000 personer.

Nu kan vi undersöka hur befolkningsmängden ökat fram till 2008, med hjälp av det undre diagrammet: Befolkningsindex år 2008 är ca. 104, alltså en ökning med 4%. Befolkningen år 2008 var alltså 4% högre än år 2000.

Fyra procent av nio miljoner är 9 000 0000,04. Genom att skriva talen i grundpotensform blir det lättare att räkna: 9106410-2=9410610-2=36105=360 000 Vi kan då dra slutsatsen att befolkningen år 2008 var 9 miljoner + 360 000 personer, eller 9,36 miljoner personer. Hur stor var då materialförbrukningen per capita år 2008?

Vi läser av data från det övre diagrammet:

Materialförbrukningen var cirka 22 ton per capita år 2008. Den totala materialförbrukningen var då 229 360 000ton.

Denna beräkning blir lite lättare om vi delar upp 22 som 20+2. Vi kan även avrunda befolkningsmängden till 9,4 miljoner, för att få:

(20+2)9,4106=209,4106+29,4106=29,410106+29,4106 =188106+18,8106=208,8106ton. Eftersom vi avrundade befolkningsmängden uppåt en aning bör vi avrunda svaret nedåt något.

Svar: C, 205 miljoner ton.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 38 - 40? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se