Uppgifter 37 - 40

37. Studera kommunernas kostnader för hemtjänst och hemsjukvård per beviljad person. Vilken var den största skillnad som noterades mellan kommuner inom ett och samma län?

 1. 150 000 kronor
 2. 240 000 kronor
 3. 315 000 kronor
 4. 390 000 kronor

Kostnader för hemtjänst och hemsjukvård per beviljad person visas i det nedersta diagrammet. Staplarnas bredd visar variationen för kommunerna inom ett län. Den största variationen syns för Västerbotten.

Högsta och lägsta värde är ungefär 390 000 resp. 80 000 kr. Skillnaden är således cirka 310 000 kr.

Svarsalternativ C (315 000 kr) ligger nära detta.

Svar: C

 38. Vilket län skilde sig mest från riket som helhet vad avser hemtjänstens och hemsjukvårdens genomsnittliga andel av kostnaden för vård och omsorg för äldre?

 1. Gotland
 2. Jämtland
 3. Västerbotten
 4. Västra Götaland

\

Hemtjänstens och hemsjukvårdens genomsnittliga andel av kostnaden för vård och omsorg för äldre visas i den mittersta diagrammet.

Punkterna visar genomsnittet för länen. Linjen visar genomsnittet för riket. Avståndet från punkten till linjen visar hur mycket länet avviker från riksgenomsnittet. Den punkt som ligger längst från linjen är Jämtlands län.

Svar: B

 39. Avläs den största andel av kostnaden för vård och omsorg för äldre som en enskild kommun använde till hemtjänst och hemsjukvård. Hur långt från riksgenomsnittet låg denna andel?

 

 1. 10 procentenheter
 2. 15 procentenheter
 3. 20 procentenheter
 4. 50 procentenheter

Det mittersta diagrammet visar hur stor andel av kostnaden för vård och omsorg för äldre som användes till hemtjänst och hemsjukvård.

Den enskilda kommun i hela riket som hade högst andel anges av den stapel som når det högsta värdet i diagrammet. Det är en kommun i Västra Götaland som har andelen cirka 52 %. Riksgenomsnittet är cirka 30 %, vilket den svarta linjen visar. Skillnaden är 22 procentenheter. Svarsalternativ C ligger närmast med 20 procentenheter.

Svar: C

 40. På vilket av följande sätt utmärker sig Blekinge och Halland bland länen i det redovisade materialet?

 1. Mindre kostnadsandel till vård och omsorg
 2. Mindre kostnad för hemsjukvård per beviljad person
 3. Större överensstämmelse mellan genomsnitt för län och genomsnitt för riket 
 4. Liten variation mellan länets kommuner

En bra metod här är att gå igenom svarsalternativen och se hur väl de stämmer.

 1. Mindre kostnadsandel till vård och omsorg för äldre. Det översta diagrammet visar att båda län ligger över riksgenomsnittet. Detta alternativ är alltså fel.
 2. Mindre kostnad för hemtjänst och hemsjukvård per beviljad person. Det nedersta diagrammet visar att båda län ligger över riksgenomsnittet. Detta alternativ är alltså fel.
 3. Större överensstämmelse mellan genomsnittet för länet och genomsnittet för riket. Båda län ligger ganska nära riksgenomsnittet. Blekinge avviker lite grann i det översta diagrammet. Det finns dock andra län som ligger närmare riksgenomsnittet i samtliga diagram, till exempel Västra Götaland.
 4. Liten variation mellan länets kommuner. Staplarnas bredd är liten för både Blekinge och Halland i samtliga diagram. Detta visar att det är en liten variation mellan kommunerna i länet.

Alternativ D stämmer bäst.

Svar: D

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 37 - 40? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se