Uppgifter 38 - 40

Ladda ner DTK Provpass 5


Dagstidningarnas kulturmaterial under 1960-talet

Ht14 Dtk 05 38

38. Studera hur antalet kulturartiklar på kultursidorna fördelade sig procentuellt på genrer och ämnesområden 1969. Vilket svarsförslag är korrekt?

A I genren recensioner av skönlitteratur och estetiska evenemang utgjorde artiklarna inom ämnesområdet konst den största andelen.

B I genren recensioner av tidskrifter och facklitteratur utgjorde artiklarna inom ämnesområdet samhällsstoff den största andelen.

C I genren övrigt material utgjorde artiklarna inom ämnesområdet samhällsstoff den största andelen.

D Av det totala antalet artiklar på kultursidorna utgjorde artiklarna inom ämnesområdet litteratur den största andelen.

Vi undersöker de olika alternativen. Vi är intresserade av hur antalet kulturartiklar på kultursidorna fördelade sig procentuellt på genrer och ämnesområden år 1969. Den informationen finns i tabellen längst ner till höger. I alternativ A vill vi veta mer om recensioner av skönlitteratur och estetiska evenemang. För att veta vilken av de olika underkategorierna det är så tittar vi i tabellnyckeln, rutan nere till vänster, där det står vad de olika förkortningarna står för. Där ser vi att recensioner av skönlitteratur och estetiska evenemang skrivs som "rec-1". I tabellen ser vi att "rec-1" står på översta raden. Vi vill veta om det stämmer att artiklarna inom ämnesområdet konst utgjorde den största andelen så vi tittar på talet under rubriken "konst" och ser att det står 3,2 (vilket betyder att 3,2% av alla kulturartiklar var recensioner av konst). Till vänster om 3,2, under "litteratur", står det 14,6, vilket är större än 3,2. Alltså är alternativ A fel.

Vi fortsätter med alternativ B och går till väga på samma sätt. Vi ser i tabellnyckeln att för recensioner av tidskrifter och facklitteratur används förkortningen "rec-2", som vi hittar på andra raden i tabellen. Vi vill veta om artiklarna om samhällsstoff utgjorde den största andelen så vi tittar i den cell där raden "rec-2" möter kolumnen "samhällsstoff" där det står 7,6. Vi undersöker de andra talen på raden för att se om något är större. Till vänster, under "humanistiskt", står det 9,7 vilket betyder att det var en större andel artiklar på detta ämne.

I alternativ C undersöker vi övrigt material, förkortat "övr". Vi vill återigen veta om artiklarna inom ämnesområdet samhällsstoff utgör den största andelen så vi tittar på talet där "övr"-raden möter "samhällsstoffs"-kolumnen och ser att det står 23,1. Inget annat tal på den raden är lika stort (utom under "totalt" men eftersom det är en sammanräkning av hur stor andel "övr" utgör kan vi bortse från den) vilket betyder att rätt svar är alternativ C (I genren övrigt material utgjorde artiklarna inom ämnesområdet samhällsstoff den största andelen).


39. Hur många kulturartiklar på kultursidorna 1969 var recensioner av skönlitteratur och estetiska evenemang inom något av ämnesområdena litteratur, konst eller musik?

A 214
B 242
C 373
D 562

Vi fortsätter med samma tabell som i uppgiften innan (längst ner till höger). Vi kan använda oss av sambandet mellan andelen, delen och det hela. Vi vill ta reda på delen, i det här fallet antalet kulturartiklar år 1969 som var recensioner av skönlitteratur och estetiska evenemang inom något av ämnesområdena litteratur, konst eller musik. För att göra det behöver vi få fram andelen och det hela eftersom

$$\text{delen}=\text{det hela}\cdot\text{andelen}$$

Andelen är procentsatsen, det vill säga hur stor andel av det hela som delen utgör. I tabellen står det hur artiklarna är fördelade procentuellt mellan olika genrar och ämnesområden vilket betyder att vi kan räkna ihop de olika procentsatserna och på så sätt få fram andelen. Vi är intresserade av underkategorin rec-1 (recensioner av skönlitteratur och estetiska evenemang) och ämnesområdena litteratur, konst och musik. Om vi läser av i tabellen får vi

$$14,6+3,2+2,5=20,3\%$$

Nu vet vi andelen och kan därför fortsätta med det hela. I tabellnyckeln får vi veta att n är antalet som utgör 100%, det vill säga det hela. Om vi tittar nere i högra hörnet i tabellen, under "totalt", längst ner över talet 100, ser vi att det står n = 1 194. Vi vet nu det hela och andelen så nu kan vi beräkna delen. Vi skriver andelen på decimal form för uträkningen:

$$1\,194\cdot 0,203 \approx 1\,200\cdot 0,2=240$$

Eftersom vi har rundat av är 240 inte det exakta svaret men det ligger väldigt nära 242 vilket är alternativ B vilket är rätt svar.


40. Vilken tidning avses?

Kulturartiklarna i tidningen var fler 1969 än 1965. År 1960 publicerades en majoritet av kulturartiklarna på tidningens kultursida. Vidare var tidningen en av de tidningar som 1969 publicerade kulturartiklar på ledarsidan.

A Göteborgs-Posten
B Sydsvenska Dagbladet
C Aftonbladet
D Göteborgs-Tidningen

I tabellen till vänster, över tabellnyckeln, kan vi läsa av statistik för enskilda tidningar och vi kan jämföra tidningar med varandra. Eftersom vi har att välja mellan Göteborgs-Posten (GP), Sydsvenska Dagbladet (SDS), Aftonbladet (AB), och Göteborgs-Tidningen (GT) kan vi stryka under dessa tidningar i tabellen så att de blir lättare att urskilja. Sen går vi igenom de olika påståendena och ser vilken tidning de stämmer för:

"Kulturartiklarna i tidningen var fler 1969 än 1965."
Tabellen är uppdelad i årtal: 1960, 1965 och 1969. Vi är alltså intresserade av de två sista. Längst till höger inom varje avgränsning för de olika årtalen finns en rubrik som heter "Tot" vilket är förkortning för totalt. Där står det dels 100, som i 100%, och dels n, som vi vet från tabellnyckeln är antalet som utgör 100%. Vi tittar därför på de olika värdena på n och ser vilka tidningar som har fler kulturartiklar år 1969 än 1965. Om vi börjar med GP ser vi att den hade 238 kulturartiklar år 1965 och 324 kulturartiklar år 1969. Det stämmer alltså att det var fler artiklar i tidningen år 1969 än 1965. På samma sätt läser vi av och ser att både SDS och AB ökade men GT hade 164 kulturartiklar 1965 och bara 159 år 1969, alltså kan vi utesluta alternativ D.

"År 1960 publicerades en majoritet av kulturartiklarna på tidningens kultursida."
Vi har fyra olika rubriker, förutom "Tot", under varje årtal. I tabellnyckeln ser vi att de olika bokstäverna står för L: ledarsidan, K: kultursidan, T: teater-, musik-, filmsidan/nöjessidan och Ö: övriga sidor. Vi vill alltså veta hur stor andel av kulturartiklarna som publicerades på kultursidan. Vi börjar med GP, tittar under år 1960 och följer kolumnen för K ner till där den möter GP's rad och ser att 62,2 procent av kulturartiklarna publicerades på kultursidan, det vill säga mer än hälften. Vi ser även att det inte är några som publicerats på ledarsidan eller teater-, musik-, filmsidan/nöjessidan (markerat med ett "-") och 37,8 procent publicerades på överiga sidor. Alltså stämmer det att en majoritet av kulturartiklarna i GP publicerades på kultursidan. I SDS var det bara 29,7 procent som publicerades på kultursidan, däremot står det 38,7 under "T" och 31,6 under "Ö" vilket betyder att större andelar av kulturartiklarna publicerats på dessa sidor. Alltså kan vi även utesluta alternativ B. AB däremot har också en majoritet av kulturartiklarna (54,2 procent) publicerade på kultursidan. GT behöver vi inte undersöka eftersom vi redan vet att den inte kan vara rätt svar.

"...en av de tidningar som 1969 publicerade kulturartiklar på ledarsidan."
Det står nu mellan GP och AB så vi tittar på dessa tidningar för år 1969 under rubriken "L" och ser ett streck på GP's rad och 7,8 på AB's rad, vilket betyder att inga kulturartiklar publicerades på GP's ledarsida och 7,8 procent av AB's kulturartiklar publicerades på ledarsidan. Alltså är rätt svar alternativ C (Aftonbladet).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 38 - 40? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se