DTK - Diagram, tabeller och kartor

Vräkningar i Sverige

Vräkningar i Sverige

Antalet ansökningar om avhysning (vräkning) från lägenheter och antalet verkställda avhysningar årsvis under perioden 1982–2014. Därutöver anges verkställighetsgraden (andelen verkställda avhysningar av det totala antalet ansökningar om avhysning) i procent.

29. Hur såg förhållandet ut 2010 mellan antalet ansökningar om avhysning och antalet verkställda avhysningar?

 1. 2:1
 2. 3:1
 3. 4:1
 4. 5:1

Det som efterfrågas är verkställighetsgraden, som avläses på axeln till höger. För år 2010 var verkställighetsgraden drygt 30% dvs. ungefär 1/3. (Förhållande 3:1)

Svar: B


30. Under vilken av nedanstående perioder gällde för varje år att ansökningarna om avhysning var färre än 15 000 och att verk- ställighetsgraden låg i intervallet 35 – 40 procent?

 1. 1989 – 1992
 2. 1993 – 1997
 3. 2000 – 2005
 4. 2008–2014

Man kan gå igenom perioderna en i taget och se vad som gäller.

1989-1992: De svarta staplarna visar att ansökningarna om avhysning var färre än 15 000. Kurvan visar att verkställighetsgraden vissa år ligger för högt.

1993-1997: Ansökningarna om avhysning är över 15000.

2000-2005: Allt stämmer.

Vi hittade alltså rätt alternativ i C.

Svar: C


31. År 2014 var det 234 av de verkställda avhysningarna som berörde barn. Hur stor andel av det totala antalet verkställda avhysningar 2014 berörde barn?

 1. 1/5
 2. 1/6
 3. 1/10
 4. 1/20

År 2014 var totala antalet verkställda avhysningar cirka 2000 (mät gärna med linjal). 234/2000 är ungefär lika med 1/10.

Svar: C


32. Med hur många procent ökade antalet ansökningar om avhysning från 1992 till 1993?

 1. 45 procent
 2. 55 procent
 3. 65 procent
 4. 75 procent

Antalet ansökningar om avhysning ökade från ca 14000 till ca 22000.

Den procentuella ökningen är (22000-14000)/14000 som ungefär är lika med 55%.

Svar: B


Berggrund, malm och mineraler i Jämtlands län

Berggrund, malm och mineraler i Jämtlands län

Karta över Jämtlands läns berggrund (till vänster) samt malmer, nyttiga mineraler och bergarter (till höger). Symbolerna för de olika malmerna kombineras i vissa fall när flera malmer finns på samma ställe.

33. Vilken berggrund finns där Berge ligger?

 1. Dala-sandsten
 2. Magmabergarter
 3. Revsundsgraniter
 4. Kambro-Silur-avlagringar

Se på kartan. Berge ligger i ett stort område med Kambro-Silur-avlagringar

Svar:D


34. Hur långt är det fågelvägen mellan den sydligast och den nordligast belägna platsen med talk?

 1. 150 km
 2. 190 km
 3. 220 km
 4. 250 km

Nordligaste Klumpfjället. Sydligaste Handöl. Cirka 190 km fågelvägen

Svar: B


35. Hur stor area har det sydligast belägna området med urbergets yngsta graniter?

 1. 2 300 km2
 2. 4 300 km2
 3. 6 300 km2
 4. 8 300 km2

Området är cirka 90 km i Nord-Sydlig riktning och cirka 50 km i Öst-Västlig. Ytan 4 300 km^2

Svar: B


Regionala kostnader för kultur

Regionernas/landstingens kostnader för kultur 2015 uppdelade på olika kulturområden. Tusental kronor.
regionala kostnader för kultur

36. Hur stor andel av de regionala kostnaderna för kultur i riket totalt utgjordes av kostnader för teater, dans och musik?

 1. 1/8 
 2. 2/8
 3. 3/8
 4. 4/8

Kultur Totalt 3 901 520
Teater Dans Musik 1 499 079
1 499 079 / 3 901 520 ungefär lika med 15/40 = 3/8

Svar: C


37. För vilket kulturområde gällde både att Stockholms utgifter var hälften av Västra Götalands och att Blekinges utgifter var en fjärdedel av Västerbottens?

 1. Dans
 2. Bild och form
 3. Bibliotek
 4. Film och medier

För Bild och form gällde
Stockholm 25 082
Västra Götaland 52 423
Blekinge 748
Västerbotten 3 113

Stockholm/Västra Götaland = 0,4784 ungefär hälften
Blekinge/Västerbotten = 0,02505 ungefär en fjärdedel

För Bibliotek gäller att Stockholms utgifter är cirka hälften av Västra Götalands men då är Blekinges bara cirka en tredjedel av Västerbottens

Svar: B Bild och form


Arbetskraften i Sverige

arbetskraften i sverige kvinnorKvinnor i åldern 20–64 år fördelade efter arbetskrafts- tillhörighet under perioden 1970–2013.

arbetskraften i sverige män
Män i åldern 20–64 år fördelade efter arbetskrafts- tillhörighet under perioden 1970–2013.

Uppgifter

38. Vilken av följande grupper hade ökat sin andel med 10 procentenheter om man jämför år 2000 med 1980?

 1. Kvinnor som arbetade heltid
 2. Kvinnor som ej var i arbetskraften
 3. Män som arbetade heltid
 4. Män som ej var i arbetskraften

Kvinnor som arbetade heltid har under perioden ökat från cirka 40% till cirka 50%, dvs cirka 10 procentenheter. (Alternativ A)

Alternativ B och C har båda minskat.

Män som ej var i arbetskraften har ökat något men inte 10 procentenheter. (Alternativ D)

Svar: A


39. År 2013 fanns det 2,7 miljoner kvinnor och 2,8 miljoner män i åldern 20–64 år i Sverige. Hur stor andel av samtliga 20–64-åringar var heltidsarbetande?

 1. 45 procent
 2. 55 procent
 3. 65 procent
 4. 75 procent

 

Andel heltidsarbetande kvinnor år 2013 var cirka 55 %. Andel heltidsarbetande män cirka 75 %.

Eftersom det är ungefär lika många kvinnor som män kan man beräkna andelen av samtliga 20–64-åringar som cirka (55+75)/2 = 65 %.

Ett mer exakt svar skulle beräknas:
(2,7 * 0,55 + 2,8 * 0,75) / (2,7+2,8)

Svar: C

 


40. Hur stor var andelen arbetslösa män året då den var som störst jämfört med året då den var som minst?

 1. Dubbelt så stor
 2. Tre gånger så stor
 3. Fem gånger så stor
 4. Åtta gånger så stor

Andelen arbetslösa män var som störst runt år 1993 och minst runt år 1977. Genom att mäta höjden på det mörkgrå området i diagrammet med linjal kommer man fram till att det skiljer ungefär 8 ggr.

Svar: D

Har du en fråga du vill ställa om DTK? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se